Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı:  SOS 762-Bilim Sosyolojisi II

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi:  Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün-Baran
Dersin İçeriği: Batı’da ve Türkiye’de akademik yapı karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Merkez-çevre ilişkileri,  başta siyasi ve iktisadi olmak üzere diğer faktörlerin etkileşim ağı içinde ele alınacak.  1934 Üniversite reformu ve 1982 YÖK’ün içinde oluştuğu toplumsal şartlar ve bu uygulamaların etkileri tartışılacaktır.
Dersin Amaçları: Bu dersi tamamlayan öğrenci, pozitivist, yorumcu ve eleştirel bakış açılarını kullanarak üretilen bilimsel bilgileri anlar ve ifade eder. Bu kuramlar arasında karşılaştırmalar yaparak her birinin bilime katkı düzeylerini hem analiz eder hem de sentezler. Bilimsel bilginin üretilmesi, depolanması ve iletilmesi ile sosyo-kültürel etkileşim ağının kurulmasına yönelik gelişmeleri araştırır, inceler ve tartışır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım,  tartışma ve dönem ödevi
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki ara sınav 40 %), final (40 %) ve ödev ( %20)
Önerilen Kaynaklar: 
Arslan, Hüsamettin (1992) Epistemik Cemaat – Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi, İstanbul: Paradigma
Atay, Oğuz (1975) Bir Bilim Adamının Romanı, Ankara: Bilgi Yayınevi
Capra, Fritjof. (1992) Yeni Bir Düşünce, (çev. Mustafa Armağan), İstanbul: Ağaç Yayıncılık
Çiğdem, Ahmet (1998) “Eleştirel Teori, Bilim ve Akademi” Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri Ortak Çalışma Grubu (Ed.) Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul: Metis Yayınevi: 1.b: 260-265.
Demir, Ramazan (1996) Üniversitenin Bugünü ve Yarını, Ankara: Palme Yayıncılık, 2.b.
Hirch, Ernest (1985) Hatıralarım – Kayzer Dönemi Wiemar Cumhuriyeti Atatürk Ülkesi, Ankara: Türkiye İş Bankası Vakfı ile Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü
Neumark, Fritz (1982) Boğaziçine Sığınanlar: Türkiye’ye İltica Eden Alman İlim Siyaset ve Sanat Adamları 1933-1953 (çev: Şefik Bahadır) İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Enstitüsü Yayını
Özlem, Doğan (1998) “Evrenselcilik Mitosu ve Sosyal Bilimler” Defter ve Toplum ve Bilim Dergileri Ortak Çalışma Grubu (Ed.) Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek, İstanbul: Metis Yayınevi: 1.b: 53-66.
Rosovsky, Henry (1998) Üniversite – Bir Dekan Anlatıyor, Ankara: TÜBİTAK Popüler Bilim Kitapları 6, 10.b.
Şahin, Şükran (1997) Türkiye’de Bilim ve Teknoloji Politikası 1963-1997: Kurumlar – Belgeler, İstanbul: Göçebe Yayınevi 1.b.
Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) (1997) Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Bilim “Sosyal Bilimler”, Ankara: TÜBA Yayınları
Agassi, Joseph (1981) Science and Society, Dordrecht, Holland: D. Reidel Pub. Company
Morgenthau, Hans J. (1972) Science: Servant or Master, New York: New American Library

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr