Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 744-Karşılaştırmalı Kırsal Dönüşüm Teorileri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Abdulkerim Sönmez
Dersin İçeriği: Ders üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm klasik kırsal dönüşüm teorilerini, esas olarak Marx, Lenin, Kautsky ve Chayanov’un köylülük, köylü ekonomisi ve kapitalist gelişme sürecinde köylülük ve köylü ekonomisinin dönüşümüne dair kuramsal çözümlemelerini incelemektedir. Bunu dikkate olarak ikinci bölümde ileri kapitalist ülkeler de dâhil olmak üzere çağdaş dünyada köylülük ya da basit meta üretiminin sürüp gitmesini, ve eski sosyalist toplumlarda tarımda kapitalist ve basit meta üretiminin yeniden canlanmasını açıklamaya çalışan başlıca kuramsal çalışmalar ya da açıklama biçimlerinin içeriği incelenmektedir. Üçüncü bölümde Türkiye’de kırsal dönüşüm yol ve biçimleri, Türk tarımında basit/küçük meta üretiminin yerleşmesi/istikrarsızlaşması hakkındaki tartışmalar ele alınmaktadır. 
Dersin Amaçlar: Bu ders sonunda öğrenciler kapitalist ve sosyalizm sonrası toplumlarda tarımın ve köylülüğün döşümü hakkındaki başlıca kuramsal tartışmalar ve kır sosyolojisinin bugünkü ilgi ve sorunları hakkındaki farkındalık düzeyini ampirik-uygulamalı bir doktora tezi araştırma projesi tasarımına kılavuzluk edecek düzeyde geliştirir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (% 60), ödev (% 40)
Önerilen Kaynaklar:
Aydın, Zülküf.  (1987) “Turkish Agrarian Debate: New Arguments and Old Scores” New        Perspectives on Turkey, 1: 81-108.
Banaji, Jairus. (1980) “Summary of Selected Parts of Kautsky’s The Agrarian Question” in    The Rural Sociology of the Advanced Societies: Critical Perspectives, (der. Frederic          H. Buttel and Howard Newby) Montclair, N. J. and London; Allenheld, Osmun and    Croom Helm.
Bennholdt-Thomsen, Veronika. (1982) “Subsistence Production and Extended          Reproduction: A Contribution to the Discussion About Modes of Production.” The            Journal of Peasant Studies, (9) 4: 241-254.
Chayanov, V. A. (1966) The Theory of Peasant Economy, (der. Daniel Thorner, Basile        Kerblay and R. E. F. Smith) Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc.
Chevalier, Jacques M. (1983) “There is nothing Simple about Simple Commodity Production” The Journal of Peasant Studies, Vol. 10, No. 4, pp.153-186.
Long, Norman., van der Ploeg, Jan Douwe., Curtin, Chris and Box, Loux (eds) (1986) The Commoditization Debate: Labour Process, Strategy and Social Network,       Wageningen: Agricultural University.
Friedmann, Harriet (1986) “Family Enterprise in Agriculture: Structural Limits and      Political Possibilities” in Agriculture: People and Policies, (eds. Graham Cox, Philip         Lowe and Michael Winter. London: Allen and Unwin.
Sönmez, Abdulkerim. (1993) Peasant Household Survival Strategies: Rural      Transformation in the Hearthland of Turkey’s Hazelnut Production Belt,       Unpublished PhD Thesis, Durham: The University of Durham.
Stirling, Paul (der.). (1990) Culture and Economy. Changes in Turkish Villages,         Cambridgeshire: The Eoten Press.
Tökin, İsmail Husrev. (1990 [1934], Türkiye Köy İktisadiyatı, İstanbul: İletişim Yayınları.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr