Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: Sos 651-Engellilik Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu 
Dersin İçeriği: Engelliliğin ve engelli birey olmanın fiziksel ve sosyal tanımı, engellilik araştırmalarının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi, tarihçesi, engellilik konusunun ele alınışında, sorunların tespitinde, analizinde ve önerilerin şekillenmesinde engellilik sosyolojisinin önemi, katkısı, engellilik sosyolojisindeki teorik yaklaşımlar ele alınır ve Türkiye’deki engelli bireylere ilişkin sorunların tespitine yönelik yapılmış çalışmalar derlenir ve konuya ilişkin araştırma örnekleri gerçekleştirilir.
Dersin amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci; engellilik konusuna sosyolojik bakış açısıyla yaklaşmayı, konuyu ilgili kavramsal ve kuramsal çerçeve ile değerlendirmeyi öğrenecek ve edindiği bu donanımla engelli bireylere ilişkin araştırmaları uygulayabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma, bireysel ya da grup çalışmaları ve sunum
Değerlendirme Yöntemi: 1 Ara sınav (%25 ) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Barnes, C. (1996), "Theories of Disability and the Origins of the Oppresion of Disabled People in Western Society", in. DISABILlTY AND SOCIETY:EMERGlNG ISSUES AND INSIGHTS, Ed L.Barton, London:Longrnan.
Barnes, C. ve G. Mercer. (eds.) . (1996), Exp/oring the Divide:lllness and Disability.Leeds:The Disability Pres.
Barnes, C. (1998), "The Social Model of Disability: A Sociological Phenomenon Ignored by Sociologists?", in. THE DISABILlTY READER: SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES, Ed. T. Shakespeare, New York: Casseli Pub.
Barton, L. (ed.).(1996), Disability and Society: Emerging Issues and Insights.Harlow:Longman.
Burcu, E. (2002), "Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe Beytepe Kampüsü Öğrencileri Örneği", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBIYAT FAKÜLTESI DERGISI, 19 (i):
83-103.
Burcu, E. (2004), "Görme Özürlü Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Ankara Örneği", UFKUN ÖTESI BILIM DERGISI, 4 (2): 23-47.
Burcu, E. (2005), "Görme Özürlü Çocukların Geleceğe İlişkin Düşüncelerinde Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyinin Önemi: Ankara Örneği", SOSYOLOJI KONFERANSLARI,37-54.
Burcu, E, (2006), Türkiye'de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara.
Burcu, E. (2006),  “Özürlülük Kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve
Sosyal Söylemleri”, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
DERGİSİ, Aralık, sayı:2, cilt 23, ss: 61-84.
Burcu, E. (2007), Disability and Youth Suicide: A Focus Group Study of Disabled University Students, REVİEW OF DİSABİLİTY STUDİES: AN INTERNATİONAL JOURNAL, Vol.III, Issue 1-2, pp.33-47
Burcu, E., M. Kamanlıoğlu ve B. Şahin (2008), “Özürlü Bireylerin Eş Seçiminde Yaşadıkları Sorunların Cinsiyete Göre Karşılaştırılması”, WOMAN 2000, cilt:VII, sayı:1.
Burcu, E. (2010), Engellilik Modelleri Üzerine, N.Güngör Ergan, E.Burcu, B.Şahin (ed.), HÜSEYİN YALÇIN’A ARMAĞAN: SOSYOLOJİ YAZILARI 3, ss:60-83, Ankara:Hacettepe Üniversitesi Yay.
Bury, M. (1996), "Defining and Researching Disability: Challenges and Responses", in. EXPLORING THE DIVIDE: ILLNESS AND DISABILITY. (Eds.) C. Bames and G. Mercer, Leeds:The DisabiJity Pres.
Doyle B. J. (1995), Disability. Discrimination and Equal Opportunities: AComparative Study of the Employment Rights of Disabled Person,  London:Manseii Publishing Ltd.
Finkelstein V. (1980), Attitudes and Disabled People:lssues for Discussion.. New York:World Rehabilitation Fund.
Gooding C. (1994), Disabling Laws, Enabling Acts: Disability Rights in Britain and America, London: Pluto Press.
Helander  B. (1995), "Disability as Incurable IIlness:HeaIth, Process, and Personhood in Southem Somalia", in. DISABILITY AND CULTURE, (eds.) B.Ingstadand S.R. White Berkeley: University of Califomia Pres. 81
Williams, G. (1998), "The Sociology of Disability:Towards a Materialist Phenomenology", in. THE DlSABILITY READER: SOCIAL SCIENCE PERSPECTIVES, Ed. T. Shakespeare, New York:Cassell Pub.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr