Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 629-Tüketimin Değişen Anlamları ve  Tüketim Kültürü

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi:  Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu:  Dr.  Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Derste, günümüz kapitalist toplumlarının maddi kültürünü niteleyen tüketim olgusunun yarattığı tüketim kültürü ya da kitle kültürü ele alınmaktadır. Yeni oluşan kültürde, rol, statü ve prestij belirleyici; farklılık yaratıcı bir konum kazanan ve bireysel kimliklerin oluşumunda önemli bir rol oynayan tüketim, ekonomik veya politik bir kavram olarak değerlendirilmesi yanında, sosyal bir olgu olarak da değerlendirilmeye başlanmıştır. Bireyler arasındaki duygusal ilişkilerin azalması ve ürünlerin insanlardan daha önemli hale gelmesi anlamında insanları topluma ve doğaya yabancılaştıran bir süreç olarak işleyen tüketim, çağdaş insanın yaşam tarzını büyük ölçüde değiştiren, bu nedenle sosyolojik açıdan incelenmesi gereken bir kavramı oluşturmaktadır. Derste tüketim olgusunun ne anlama geldiği, bireysel, sosyal ve kültürel anlamda nasıl işlediği, kazandığı yeni anlamların neler olduğunu analiz edilecektir.
Dersin Amacı: Dersi alan öğrenci,
Kendi kendine yeten bir toplumdan uzmanlaşmaya dayalı bir topluma geçiş sürecinde, tüketim kavramının kazandığı yeni anlamları açıklayabilecektir.
Marx, Weber, Simmel, Veblen gibi klasik düşünürler ile Marcuse, Bourdieu, Baudrillard gibi modern/postmodern düşünürlerin tüketim konusuyla ilgili görüşlerini karşılaştırmalı olarak anlayıp, ifade edecektir.
Bunun yanı sıra tüketim sürecinin sosyal ve kültürel nitelikleri, tüketim toplumu ve tüketim kültürü, boş zaman etkinlikleri, yeni bir tür sosyalizasyonun gerçekleştiği yer olarak alış-veriş mekanları, tüketim ve yabancılaşma, moda, marka bağımlılığı, medya ve propaganda, reklamcılık ve pazarlama gibi konuları yorumlayacaktır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrencilerin konuyu araştırmaları, araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum.
Değerlendirme Yöntemi:      Dersin kapsamı ve öğrencinin ilgi alanı çerçevesinde hazırlanacak iki ayrı rapor.
Önerilen Kaynaklar:
BOCOCK, Robert. (1999) Tüketim, Ankara, Dost Kitabevi.
BAUDRILLARD, Jean. (1997) Tüketim Toplumu, İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
CORRIGAN, Peter. (1997) The Sociology of Consumption, London, Sega Publication.
FEATHERSTONE, Mike. (1996) Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev: Mehmet Küçük), İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
FIRAT, Fuat. (1998) Consuming People, Consumer Research and Policy Series, Routledge.
ODABAŞI, Yavuz. (1999) Tüketim Kültürü: Yetinen Toplumun Tüketim Toplumuna Dönüşümü, İstanbul, Sistem Yayıncılık

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr