Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 424-Sosyolojik Teoride Postmodern Tartışmalar

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Abdulkerim Sönmez
Dersin İçeriği: Ders iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümün konusunu yapı, özne, kültür, beden, benlik ve kültür-doğa ikilemine dair hususlar dahilinde postmodernist iddiaların neden ibaret olduğunun incelenmesi oluşturmaktadır. İkinci bölümde ise çağdaş toplumsal dünyadaki başlıca gelişme ve dönüşümlerin anlaşılması, açıklanması ve yorumlanmasında postmodernist ve modernist kuramcıların (Foucault, Baudrillard, Habermas, Giddens, Vattimo, Bauman, Walby, Wallerstein) çalışmalarından örnekler incelenmektedir.
Dersin Amaçları: Bu dersin başarı ile tamamlayan öğrenciler, toplumsal-sosyolojik teorideki postmodernizm hakkında yürütülen tartışmaların temel yaklaşımları ve ele aldıkları konuları çözümleme biçimleri hakkında karşılaştırmalı ve eleştirel bir bakış açısı geliştirirler.
Öğretim Yöntemi: Anlatım-tartışma ve öğrenci sunumları
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı ara sınav (% 20), öğrenci sunumu (% 30)  yazılı final (% 50)
Önerilen Kaynaklar:
Best, Steven and Kellner, Douglas. (1998/1991) Postmodern teori. Eleştirel Soruşturmalar, (çev.
Mehmet Küçük) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Çiğdem, Ahmet. (1997) Bir İmkan Olarak Modernite. Weber ve Habermas,  İstanbul: İletişim
Yayıncılık.
Eagleton, Terry. (1999) Postmodernizmin yanılsamaları, (çev. Mehmet Küçük)  İstanbul: Ayrıntı
Yayınları.
Harvey, David. (1996) Postmodernliğin Durumu. Kültürel Değişimin Kökenleri, (çev.  Sungur Savran)
İstanbul: Metis Yayınları.
Şaylan, Gencay. (1999) Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi.
Thomas, Helen ve Walsh, David F. (1988) “Modernity/Postmodernity” in Core Sociological
            Dichotomies, (ed. Chris Jenks) Sage Publications.
The Polity Reader in Social Theory, (1994) Polity Press.
Turner, Bryan S. (der.) (1990) Theories of Modernity and Postmodernity, Sage Publications.
Ders notları

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr