Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: AİT 203-Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 2 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 2 0 2
ECTS Kredisi: 2
Dersin Sorumlusu: Enstitü Öğretim Elemanları
Dersin İçeriği:

 • Kavramlar ve Osmanlı Yenileşmesi
 • Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemi
 • Avrupa Gelişmeleri, Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali
 • I. Dünya Savaşı Ve Osmanlı Devletinin Paylaşılması
 • Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeler
 • Kongreler I-II
 • Son Osmanlı Mebuslar Meclisi ve Misak-ı Milli
 • TBMM Dönemi ve Milli Cepheler
 • Mudanya Ateşkes Antlaşması
 • Milli Mücadele’nin Dış Politikası
 • Lozan Barış Antlaşması

Dersin Amacı:Bu dersin sonunda öğrenci Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi ile ilgili kavramları , Osmanlı Yenileşme sürecini, Yeni Osmanlılar, I. ve II. Meşrutiyet Dönemlerini,buna paralel olarak Avrupa’da yaşanan gelişmeleri (Sanayi Devrimi Ve Fransız İhtilali gibi) ve I. Dünya Savaşı ve savaş sonunda Osmanlı Devletinin Paylaşılmasını,
Mondros Mütarekesi Sonrası gelişmeleri, Düzenlenen Kongrelerin Mili Mücadeledeki yeri ve
Son Osmanlı Mebuslar Meclisi’nin aldığı Misak-ı Milli kararlarını, TBMM Dönemini ve Milli Cepheleri,
Sonrasında imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşmasını,
Milli Mücadele’de takip edilen Dış Politikayı ve son olarak
Lozan Barış Antlaşmasını açıklayıp  yorumlayabilecektir.
Öğretme Yöntemleri: Anlatım
Değerlendirme Yöntemi: I. ara sınav(%25, II. Ara sınav (%25), final sınavı(%50).
Önerilen Kaynaklar:
Derviş Kılınçkaya (ed): Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi. Siyasal Kitabevi, Ankara,  2004.
Ahmad, Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995.
Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, 3 cilt, Ankara, 1981.
Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri, 4 cilt, Ankara, 1964.
Bayur, Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991.
Berkes, Niyazi, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Ankara, 1978.
Karpat, Kemal, H., Türk Demokrasi Tarihi, İstanbul, 1967.
Lewis, Bernard, Modern Türkiye’nin Doğuşu, Ankara, II. Baskı,1984.
Mumcu, Ahmet, Tarih Açısından Türk Devriminin temelleri ve Gelişimi, Ankara, 1974.
Safa, Peyami, Türk İnkılabına Bakışlar, İstanbul, 1988.
Zürcher, E. J., Modernleşen Türkiye’nin Tarihi, İstanbul, 1999.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr