Programının Yapısı

Lisans eğitim-öğretim programı belirlenen derslerin her birinden yine belirlenen süre ve şekilde başarılı olmaya dayalı tek bir programdır. Eğitim-öğretim programındaki dersler dört kümeye ayrılmaktadır. Bunlar  (1) üniversite genelinde ortak zorunlu dersler, (2) bölüm zorunlu dersleri, (3)  bölüm içi seçmeli dersler ve (4) bölüm dışı seçmeli dersler kümesi.

  1. Üniversite genelinde ortak zorunlu dersler AİT (Atatürk İlke ve İnkılâpları),  TKD (Türk Dili), ve Yabancı Dil (ekseriyetle İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca) derslerinden oluşmaktadır. Öğrencilerin bu derslerden aldıkları kredi mezuniyet kredilerine sayılmamaktadır. Her öğrenim dönemi başında zorunlu olarak alınan yabancı dil dersleri için Yabancı Dil Muafiyet Sınavı düzenlenmekte olup başarılı, alınan not öğrencinin o dersten başarı notu olarak kaydedilmektedir. Zorunlu olarak alınan yabancı dil dersi dışındaki bir başka yabancı dil dersinden alınan krediler ise mezuniyet kredisine dâhil edilmektedir. Erasmus programı dâhilinde öğrenimlerini sürdüren öğrencilerin bu kümede yer alan dersleri almaları zorunlu değildir. Ancak alıp başarılı olan öğrencilerin belgelerine kazandıkları kredi kaydedilir.
  2. Bölüm zorunlu dersleri bölüm tarafından açılan ya da başka bölümlere açtırılan ve mezun olabilmek için öğrencilerin zorunlu olarak alıp başarılı olmaları gereken derslerden oluşmaktadır. Eğitim-öğretim programında bu kümede toplam 77 kredilik ders yer almaktadır. 
  3. Bölüm-içi seçmeli dersler Bölüm tarafından açılan ve öğrencilerin mezun olabilmek için kendilerinden en az 12 kredi kazanmış olmaları gereken dersleri kapsamaktadır. Eğitim-öğretim programının uygulanmasını düzenleyen bölüm özel yönetmeliği uyarınca, birinci ve ikinci yıl öğrencileri ancak birinci ve ikinci yıllar için açılan, üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri ise ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için açılan dersler arasından seçim yapabilirler. Üniversite Senatosunun kararı uyarınca, bu kategoride yer alan derslerden herhangi biri ancak on öğrencinin söz konusu dersi program fişlerine kaydetmeleri halinde açılabilir.
  4. Bölüm-dışı seçmeli dersler iki kısımdan oluşmaktadır. Bunlar: (i)Antropoloji, Felsefe, Psikoloji, Tarih, Sanat Tarihi, İktisat, Kamu Yönetimi, Uluslar Arası İlişkiler, Sosyal Hizmetler, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, İngiliz Dil Bilimi, Alman Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümlerinin müfredatında yer alan bütün (zorunlu veya seçmeli) dersler, (ii) bunlar dışındaki diğer bütün bölümlerinin müfredatında yer alan fakat öğrenci tarafından alınmasına Bölüm Akademik Kurulu tarafından, öğrencinin müracaatı üzerine onay verilen dersler.

Öğrencilerin diğer bölümlerin müfredatında yer alan derslerden en az 9 kredilik ders almaları ve bir dersi programlarına kaydetmeden önce dersi veren öğretim üyesinin onayını almaları gerekmektedir. Bu derslerden hangilerini alacağı bütünüyle öğrencinin kendi tercihine bırakılmış olmakla birlikte Bölüm, disiplinler arası bir yaklaşımı benimsemiş olarak, öğrencileri geleceğe yönelik mesleki ya da akademik ilgi ve ihtiyaçlarını dikkate alarak dersleri seçmeye ve zorunlu kredi için gerekenden daha fazla ders almaya teşvik etmektedir. Eğitim-öğretim programının uygulanmasını düzenleyen bölüm özel yönetmeliği uyarınca, birinci ve ikinci yıl öğrencileri ancak birinci ve ikinci yıllar için açılan, üçüncü ve dördüncü yıl öğrencileri ise ancak ikinci, üçüncü ve dördüncü yıllar için açılan dersler arasından seçim yapabilirler.     

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr