Course Contents

Course Code and Title: SOS 696-The Phenomenon of Social Identity in Turkey

Course Type: Elective
Course Level: Masters 
Year and Semester: Spring
Course Length: One semester
Prerequisite(s): None
Language of Instruction: Turkish
ECTS Credits: 7
Instructor: Dr.  Nilüfer Özcan Demir
Course Content: In this course, as being a social category, the formation and development processes of identity are treated especially in terms of Turkey. By looking from a historical perspective, a detailed analysis of identity definitions and models have altered in the social change process, is made.
Course Objectives: Students learn social identity models that are dominant in the historical periods. They explain the intrinsic and extrinsic factors influence these models and these models’ reflections in the given socio-cultural structure. By recognizing the effects of these factors, students analyze the processes that the social identity in Turkey passed through. 
Teaching Method: The postgraduate students are to make research, to prepare research paper and to present it, to participate in and to discuss throughout the presentation  
Assessment Method: Assignment reports (50%) and one final report (50%)
Recommended Reading List:
Timur Taner (2001) Osmanlı Kimliği Ankara:İmge yayınevi
Ortaylı İlber (2000)      Osmanlı Toplumunda Aile İstanbul: Ran Yayıncılık
Chambers Iain (2005) Göç, Kültür, Kimlik İstanbul: Ayrıntı yayınları
Castells Manuel (2006) Kimliğin Gücü (ikinci Cilt) İst: Bilgi Uni.Yayını
Önen Ayşe (2005) Mekân, Kültür, İktidar -Küreselleşen Kentlerde Yeni Kimlikler, İstanbul: İletişim yayınları
Maalouf Amin (2000) Ölümcül Kimlikler İstanbul: YapıKredi Yayınları
Ahmad Feruz (2006) Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İst.Bilgi Universitesi yayını
Bilgin Nuri (1997) Cumhuriyet, Demokrasi, Kimlik İstanbul: Bağlam Yayınları
Bilgin Nuri (1999) Kolektif Kimlik İstanbul: Sistem yayınları
Somersan Semra (2004) Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk İst.: Bilgi Uni.Yayını
Özyurt Cevat (2005) Kimlik ve Farklılaşma İst: Açılım Kitapevi
E. Fuat Keyman (2000) Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek Alfa Basım Yayım Dağıtım 
Smith Anthony (2004) Milli Kimlik,İst: İletişim yayınevi
Kazgan Gülten (Ed.), (2006) İstanbul Gençliği, İst: Bilgi Uni.
Kandiyoti Deniz (1997) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümlerİstanbul: Metis yayınları
Narter Meltem (2004) Cumhuriyet Algısı Ist: Alfa yayınevi
Kadıoğlu Ayşe (1999) Cumhuriyet İdaresi Demokrasi Muhakemesi İst.: Metis yayınları
Kılıçbay M. Ali (1994) Cumhuriyet yada Birey Olmak Ankara: İmge Kitabevi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr