Academic Staff

Assist. Prof. Halim Çavuşoğlu

Correspondance Address: Hacettepe University Department of Sociology 06800, Beytepe, Ankara, Turkey

Telephone: +90-312-297 84 25, 297 62 94

e-mail: cavus@hacettepe.edu.tr

Degrees obtained

1. B. Sc. in International Relations, Ankara University, Ankara (TR), 1986

2. M. Sc. in Sociology, Hacettepe University, Ankara (TR), 1991

3. Ph. D. in Sociology, Hacettepe University, Ankara (TR), 1999

Teaching interests:

Method in social sciences, sociology of law, sociology of management, sociological stractures of Ottomans Empire and Turkish Republic.

Courses taught

Undergraduate: Introduction to Sociology, Method in Social Sciences, Sociology of Management, Sociology of Law, Introduction to Law, Sociological Stracture of Turkey.

Postgraduate: Sociology of Change Research interests The Balkans, ethnic minorities, international migration and the immigrants, socio-cultural change, political sociology, sociology of law.

Completed/Continuing Research Projects:

 • The Pomaks and the Torbesh in the Balkans

Academic publications

Articles, chapters in a book

 • Aegean Macedons' ('Ege Makedonları') Balkanlar El Kitabı-Cilt 2: Çağdaş Balkanlar, (eds. Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ) KaraM&Vadi, Çorum-Ankara 2007, pp. 433-447.
 • Immigrations from Former 'Yugoslavia-Macedonia' to Turkey and Causes' ('Yugoslavya-Makedonya Topraklarından Türkiye'ye Göçler ve Nedenleri') bilig, Spring 2007/Number: 41, Ankara, pp. 123-154.
 • Ethnic Stratification-Evidence to 'İnequality' Statue Existence of 'Ethnic' Minorities: The 19'th Article' (Etnik Tabakalaşma-'Etnik' Azınlıkların 'Eşitsizlik' Statüsünde Varlığına Kanıt : 19. Madde) Batı Trakya Türk Birliği Dergisi, Year: 4, Number: 4, October 2006, Ankara, pp. 3-13.
 • International Migration: It's Factors, Types, Kinds and The Immigrants' ('Uluslararası Göç: Nedenleri, Tipleri, Türleri ve Göçmenler') folklor/edebiyat, Volume:12, Number: 48, 2006/4, Ankara, pp. 83-104.
 • The "Mass" Migration in 1952-67 from Yugoslavia-Macedonia to Turkey and The Part of Immigrants in Bursa' ('Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 'Kitlesel' Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi') Karadeniz Araştırmaları, KaraM Araştırma ve Yayıncılık, Volume 3/Number 10-Summer 2006, Çorum, pp. 107-147.
 • The "Mass" Migration in 1952-67 from Yugoslavia-Macedonia to Turkey and The Part of Immigrants in Bursa' ('Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi') mülkiye, Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı, Number 251, Volume XXX, Summer 2006, Ankara, pp. 151-184.
 • The "Mass" Migration in 1952-67 from Yugoslavia-Macedonia to Turkey and The Part of Immigrants in Bursa' ('Yugoslavya-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi') BAL-TAM TÜRKLÜK BİLGİSİ 4, Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi/Center For Balkan Turcology Researches, September 2006, Prizren/KOSOVO, pp. 120-157.

Books

 • Intention-Evidence to "Ethnic" Stratification in European Union The Greek Laws of (Un)citizenship (Avrupa Birliği'nde "Etnik" Tabakalaşmaya Kasıt-Kanıt Yunan Vatandaş(sız)lık Kanunları), Naturel Yayıncılık, Ankara 2007, xiv, p. 205
 • Pomak Turks in the Balkans-History and Socio-Cultural Structure (Balkanlar'da Pomak Türkleri-Tarih ve Sosyo-Kültürel Yapı), KÖKSAV Yayınları, Ankara 1993, V, 232 p.

Other publications and works

 • The Macedonian Turks and the Yucel Organisation' (Makedonya Türkleri ve Yücel Teşkilatı), Panel on Yucel Organisation, Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, 21 February 2010 İstanbul, Culture Hall of Bayrampaşa Municipality.
 • The Pomaks and the Origin of Pomaks' (Pomaklar ve Pomakların Kökeni), TRT-AVAZ Our Voice Program, Guest Speaker, 11 January 2010 Ankara.
 • On Integration Functions of Relationship Patterns Among Nation-State and National/Racial/Ethic Groups' (Ulus-Devlet ile Ulusal/Irki/Etik Gruplar Arasındaki İlişki Örüntülerinin Bütünleştirme İşlevleri Üzerine), Uluslararası 5. Balkan Eğitim ve Bilim Kongresi, 1-3 Ekim 2009 Edirne-Türkiye / The 5th International Balkan Education And Science Congress, 1-3 October 2009 Edirne-Turkey, pp. 226-231.
 • The Agenda of Turks in Western Thrace' (Batı Trakya'da Türklerin Gündemi), TRT-AVAZ Our Voice Program, Guest Speaker, 2 April 2009 Ankara.
 • The Macedonian Turks on Perspective of "Ethnic" Stratification in Former Yugoslavia' (Eski Yugoslaya'da "Etnik" Tabakalaşma Bağlamında Makedonya Türkleri), The 2nd Balkan Turkish Culture Researches Congress 22-23 November 2008 Samsun, Balkanlar'da Bıraktıklarımız, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği, Series of Cultural Publics : 2, 2nd Edition, Samsun December 2009, pp. 10-18.
 • Geography Balkan, destruction of Vakıf's estates !' (Coğrafya Balkan, vakıf eserleri talan!, Zaman/Pazar, Interview, 2 November 2008. " 'The Independent Goverment of Western Thrace' (Batı Trakya Bağımsız Hükümeti), TRT-INT Our Voice Program, Guest Speaker, 30 October 2008 Ankara.
 • West Thracian Turks' (Batı Trakya Türkleri), TRT-INT, Guest Speaker, 5 July 2008 Ankara.
 • On sociology and education of sociology in Turkey' (Türkiye'de sosyoloji ve sosyoloji eğitimi üzerine, Bilim ve Ütopya, Number :168, Year:14, İstanbul June 2008, pp. 22-25.
 • The Turkish Minority in Greece, legal status, the treaty of Greek Sevres and the 29th January Events (Yunanistan'daki Türk azınlık, hukuki statüsü, Yunan Sevri ve 29 Ocak Olayları), KANAL A TV Cross-border Program, Guest Speaker, 26 June 2008 Ankara.
 • The Agenda of Western Thrace, the problems of Turkish minority, 19th article and the story of homeless' (Batı Trakya Gündemi, Türk azınlığın sorunları, 19. madde ve vatansız kalanların öyküsü), TRT-INT Our Voice Program, Guest Speaker, 5 June 2008 Ankara.
 • The Turks and the Macedonians which Lose the Greek Citizeship' (Yunan Vatandaşlığından Atılan Türkler ve Makedonlar), Uluslararası Sempozyum: Köprüler Kurduk Balkanlara / International Symposium : We Established Bridges to The Balkans, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 17 May 2008, pp. 165-175.
 • The Yugoslavian Immigrants' (Yugoslavya Göçmenleri), Migration from Balkans and the Population Exchange-Panel / Balkanlar'dan Göç ve Mübadele-Panel, 2 May 2008 Ankara, METU-THB Topluluğu.
 • Western Thrace Turkish Minority and the Victims of Article 19 of the Greek Citizeship Code', The Ignored Minorities in Greece: Western Thracians Turks and Macedonians, International Panel Discussion in the European Parliament, With the support of FWTTE, EFA-Rainbow, EFA-European Political Party, The Greens-EFA, FUEN, Thursday 17 April 2008 European Parliament, Meeting Room A5G2 15:00-18:00 Brussels-Belgium.
 • The Yucel's in Macedonia' (Makedonya'da Yücelciler), TRT-INT Our Voice Program, Guest Speaker, 28 February 2008 Ankara.
 • The ancient Greek civilisation and the Greece in our time' (Eski Yunan uygarlığı ve günümüz Yunanistanı), TRT-INT Searching Program, Guest Speaker, 5 February 2008 Ankara.
 • Pomaks in the Balkans' (Balkanlar'da Pomaklar), TRT-INT Our Voice Program, Guest Speaker, 24 January 2008 Ankara.
 • The İmportance of "Religion" on Protection Cultural Identity of Western Thracian Turks and, the Legal Status of Arhimufti, Mufti, Islamic Communities and, Vakıf's' (Batı Trakya Türkleri'nde "Din"in Kültürel Kimliğin Korunmasındaki Önemi ve Başmüftülük, Müftülükler, İslam Cemaatleri ve Vakıflar'a İlişkin Hukuk), The 1st Population Exchange and Balkan Turkish Culture Researches Congress, 8-9 December 2007 Samsun, Balkanlar'da Bıraktıklarımız, Samsun Mübadele ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği, Series of Cultural Publics : 2, 2nd Edition, Samsun December 2009, pp. 95-118.
 • The 29th January Ethnic Resistance Day of Western Thrace-Conference (Batı Trakya 29 Ocak Milli Direniş Günü-Konferans), Rumeli Balkan Türkleri Federasyonu, 27 January 2007 İstanbul, Conference Hall of Cagaloglu's People Education Centre.
 • Views and Prospects on Greec-Turkish Realations of Graduate of the Department of International&European Studies, Unpublished post-doctoral research, Panteio University of Social and Political Sciences, Department of Sociology, Athens 2002, V+61 p. (Oi Peri Ton Ellinotourkikon Sheseon Apopseis Kai Epithymies Ton Teleiofoiton Tou Tmimatos Diethnon&Evropaikon Spoudon, Anekdoti metadidaktoriki erevna, Panteio Panepistimio Koinonikon Kai Politikon Epistimon, Tmima Koinoniologias, Athina 2002, V, p. 61 )
 • Atatürk and the Turkish Republic : Bibliography of Books Published Abroad (Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Konusunda Yurtdışında Yayınlanmış Kitaplar Bibliyografyası) (project publication to wich gived assistance) Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara 2000, XXXIII, p. 885
 • Socio-Cultural Characteristics of Yugoslavian-Macedonian Immigrants Settled in Bursa and Their Integration to the Social Structure (Bursa'da Yerleşik Yugoslavya-Makedonya Göçmenlerinin Sosyo-Kültürel Yapısı ve Sosyal Bünye İle Bütünleşme Durumu), Unpublished Ph.D. dissertation, Institute of Social Sciences, Hacettepe University, Ankara 1999, xix, p. 269
 • The Balkans and the Turks of Western Thrace' ('Balkanlar ve Batı Trakya Türklüğü') Yeni Türkiye Dergisi, (with Prof.Dr. M.Cihat Özönder), Number 16, July-August 1997, Ankara, pp. 1800-1804.
 • The Mission of the Western Thrace Leader, the Deceased Dr. Sadık Ahmet' ('Batı Trakya Türk Lideri Merhum Dr. Sadık Ahmet'in Misyonu') Kırım, Number 12, June-July-August 1995, Ankara, pp. 15-18.
 • The Free Greek Press and an Example: The Newspaper 'Stohos/Target'' ('Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi') (by pseudonym Atilla Alp PEÇENEK) Batı Trakya'nın Sesi, April 1991, Year: 4, Number: 29, İstanbul, pp. 25-32.
 • The Free Greek Press and an Example: The Newspaper 'Stohos/Target'' ('Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi') (by pseudonym Atilla Alp PEÇENEK) Batı Trakya'nın Sesi, March 1991, Year: 4, Number: 28, İstanbul, pp. 21-29.
 • An Settling Unit of Western Thracians Turcs in the "Forbidden Zone"-The Socio-Cultural Structure of Subdistrict Şahin Inhabitedly by Pomaks (Batı Trakya Türkleri'nin "Yasak Bölge"deki Bir Yerleşim Birimi-Pomaklarla Meskun Şahin Nahiyesi'nin Sosyo-Kültürel Yapısı), Masters dissertation, Institute of Social Sciences, Hacettepe University, Ankara 1991, x, p. 170
 • The Free Greek Press and an Example: The Newspaper 'Stohos/Target'' ('Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi') (by pseudonym Atilla Alp PEÇENEK) Batı Trakya'nın Sesi, January 1991, Year: 4, Number: 26, İstanbul, pp. 24-32.
 • The Free Greek Press and an Example: The Newspaper 'Stohos/Target'' ('Hür Yunan Basını ve Bir Örnek: "Stohos" Gazetesi') (by pseudonym Atilla Alp PEÇENEK) Batı Trakya'nın Sesi, August-September-October 1990, Year: 3, Number: 21-22-23, İstanbul, pp. 28-33.
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr