Academic Staff

PROF. DR. GÜLAY ARIKAN

Doğum Yılı ve Yeri

28.03.1950 - Ankara

Yazışma Adresi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü, Beytepe/ANKARA

Telefon

(0312) 297 84 28

E-Posta

arikang@hacettepe.edu.tr

EĞİTİM

Üniversite

Fakülte

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Hacettepe Üniversitesi

Edebiyat Fakültesi

Sosyoloji

Doktor

1981

Hacettepe Üniversitesi

Sosyal ve İdari Bilimler Fak.

Sosyal Çalışma

Lisans + Yüksek Lisans

1973

AKADEMİK DENEYİM

Kurum

Şehir

Bölüm

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Prof. Dr.

1999 -

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Doç. Dr.

1992 - 1999

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Yrd. Doç. Dr.

1986 - 1992

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Sosyoloji

Arş. Gör.

1977 - 1986

MESLEKİ / İDARİ DENEYİM

Görev

Görev Dönemi

Fakülte Kurulu Üyeliği

1989 - 2007

Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

1997 - 2000

Sosyoloji Bölümü Başkanlığı

2000 - 2003

 

İLGİ ALANLARI
Kurumlar Sosyolojisi, Kadın Çalışmaları, Kimlik, Göç Sosyolojisi, Toplumsal Yapı Araştırmaları, Küçük Gruplar Sosyolojisi, Sosyal Bilimlerde Yöntem, Endüstri Sosyolojisi, Tüketim Sosyolojisi, Yoksulluk ve Azgelişmişlik.

ÖDÜLLER
1973 Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çalışma Bölümü Birinciliği İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü

VERİLEN DERSLER

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora

SOS 152 Küçük Gruplar Sosyolojisi

SOS 625 Sanayi Sosyolojisi

SOS 728 Sosyolojik Açıdan Yoksulluk ve Azgelişmişlik

SOS 220 Aile Sosyolojisi

SOS 629 Tüketimin Değişen Anlamları ve Tüketim Kültürü

SOS 773 Kadın ve Çalışma

SOS 241 Sosyal Bilimlerde Metod

 

 

SOS 322 Proje Hazırlığı

 

 

SOS 329 Endüstri Sosyolojisi

 

 

SOS 425 Mezuniyet Çalışması I

 

 

SOS 426 Mezuniyet Çalışması II

 

 

YAYINLAR
Makaleler 
1. Arıkan, G. (1984). "Türkiye'deki Sosyal Güvenlik Kurumlarının Merkez Örgütlerinde Bir Uygulama", H.Ü Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 1: 151-161. 
2. Arıkan, G.; Göksu, S. (1986). "Ankara İskitler`de Oto Tamirciliği İşkolundaki Çırak Çocuklar Üzerinde Bir Araştırma", H.Ü. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2: 37-51.
 3. Arıkan, G. (1987). "Çalışma Yaşamında Kadın", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 2: 1-21.
 4. Arıkan, G. (1988). "Kırsal Kesimde Kadın Olmak", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 5, Sayı 2: 1-17.
 5. Arıkan, G. (1992). "Kadın ve Eğitimi", Kadın Dernekleri Federasyonu Dergisi, Sayı 2.
 6. Arıkan, G.; Yıldırım, Ş. (1993). "Amerikan Toplumunda  Kadınların Yönetim Kadrolarında Yer Alma Koşulları". H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt  10, Sayı 2: 45-53.
7. Arıkan, G. (1996). "Türkiye`de Bebek Ölümleri Üzerine Düşünceler", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 1-2: 1-19.
8. Arıkan, G. (1997). "Girişimci Kadınlar", Çağdaş Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış, Nevin Önberk Armağanı, Ankara, Simurg, s.33-57.
9. Arıkan, G. (1997). "Ataerkillik Kavramıyla İlgili Sosyolojik Tartışmalar", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 14, Sayı 1-2: 1-25.
10.Arıkan, G. (1998). "Osmanlı İmparatorluğunda Tanzimat ve Meşrutiyet Dönemlerinde Kadınların Statüleri İle İlgili Gelişmeler", Türk Yurdu, Cilt 18, Sayı 133: 26-34.
11. Arıkan, G. (1998). "Atatürk, Cumhuriyet ve Kadın Hakları", ERDEM, Cumhuriyet Özel Sayısı, ll, Cilt 11., Sayı 32: 357-367. 
12. Arıkan, G. (1998). "The Opinions of The Reformation  Writers About Women During The Ottoman Era", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 1: 15-25.
13. Arıkan, G. (1999). "The Total Quality Management and Quality Control Groups" H.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1: 1-22.
14. Poyraz, T.; Zorlu, A.; Şahin, B.; Arıkan, G. (2003). "Üniversite Gençliğinin Güncel Sorunlara Bakışı: H. Ü. Sosyoloji Öğrencileri Örneği", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 1: 1-32.
15. Poyraz, T.; Arıkan, G. (2003). "Avrupa Türkiye İlişkileri ve Dönemsel Olarak Değişen Öteki Tanımları", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2: 61-71.
16. Poyraz, T.; Arıkan, G. (2004). "Avrupa Türkiye İlişkileri ve Avrupa Yayılmacılığından Sonra Değişen Öteki Tanımları", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 21, Sayı 2: 1-16.
17. Poyraz, T.;Şahin, B.; Arıkan, G. (2005). "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Bireysel ve Kurumsal Açıdan Modernleşme Eğilimleri", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 1: 1-20.
18. Arıkan, G.; Poyraz, T. (2005). "Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Ekonomi Kurumu Açısından Modernleşme Eğilimleri", H.Ü. Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 22, Sayı 2: 1-19.
19. Güzel, S.; Arıkan, G. (2005). "Temel İş-Güç Biçimi Değişiminin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri: Afyon-Sandıklı Örneği", Sosyoloji Konferansları, 31. Kitap, Orhan Türkdoğan'a Armağan, İstanbul, İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi Yayını.
20.Arıkan G.; Tacoğlu, T.; Erdoğan, S. (2011). "Ankara, Toronto ve Priştina’daki Üniversite Öğrencilerinin Risk Alma Davranışları Açısından Karşılaştırılması”, Bilig-Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Kış 2011, Sayı 56:1-24.
21. Turkish Studies-International Periodical for the Languages Literature and history of Turkish or Turkic, Volume 7/1, Winter, p. 1941-1965, TURKEY.
Bildiriler
Uluslararası Konferanslarda Sunulan Bildiriler
1. Arıkan, G. (1989). "Fransız Devrimi ve Atatürk Devrimleriyle Birlikte Her İki Toplumda da Kadının Değişen Statüsü", DE LA REVOLUTİON FRANÇAISE A LA TURQUİE D'ATATURK, La Modernisation Politique et Sociale Les Lettres, Le Sciences et Les Arts, Actes des Colloques d'Istanbul, s. 225-249.
 2. Arıkan, G. (1997). "Osmanlı İmparatorluğunda ll. Meşrutiyet Dönemi Sosyo-Kültürel Yapısında Kadın", Uluslararası Dördüncü  Türk Kültürü Kongresi Bildirileri, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Ankara, s.41-51.
3.Tacoğlu, T.; Arıkan, G. (2009). "Çok Kimlikli, Çok Kültürlü, Çok Dinli: Farklılıklar Diyarı İstanbul”, Uluslararası 7.Türk Kültürü Kongresi, Ankara Başkent Öğretmenevi, 5-10 Ekim, 2009.
4.Arıkan, G.; Korkut, E.; Uluoğlakçı, C. (2010). "Kadın Yoksulluğu ve Mikro Kredi Uygulaması: Ankara Örneği”, Uluslararası Yoksullukla Mücadele Stratejileri Sempozyumu, İstanbul, Haliç Kongre Merkezi, 13-15 Ekim,2010.

Ulusal Konferanslarda Sunulan Bildiriler
Arıkan, G. (1998). "Kadınlarda Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Hareketlilik", 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı Bildirileri, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Yayını, No: 285, s. 51-63.

Kitaplar
1. Arıkan, G. (1996). Kadınların Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri ve Sosyal Hareketliliği Üzerine Düşünceler, Ankara, Bizim Büro Basımevi.
2. Arıkan, G. (1998). Uzmanlık Gerektiren Mesleklerde Kadınlar, Ankara,  Bizim Büro Basımevi.
3. Poyraz, T.;  Arıkan, G. (2002). "Geçmişten Geleceğe Sosyoloji: Bir Bilimi Yeniden Yapılandırma Önerisi", Sorgulanan Sosyoloji, Çağatay Özdemir (Ed.), Ankara, Eylül Yayınları, s. 89-95.
4. Arıkan, G.  Poyraz, T.; v.d. (2004), Kalecik'e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma, Ankara, Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Basımevi.

Projeler
1. Arıkan, G. (1998). "Borçka Barajı ve Hidroelektrik Santralı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu”,  T.C Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Ankara.
2. "Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma”, Proje Sorumlusu: Prof. Dr. Gülay Arıkan, H.Ü. Bilimsel Araştırmalar Birimi, Ankara, 2002-2004

YÖNETİLEN TEZLER 
Yüksek Lisans Tezleri 
Aygül FAZLIOĞLU, Toplumsal Değişmenin Aile Yapısına ve Kadın Statüsüne Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1992.
Kezban TAN, Ankara Çevresinde Kırdan Kente Göçen Ailelerin Kentle Bütünleşme Düzeylerinin Belirlenmesi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1993.
Güler AYDIN, Modernleşme ve Bürokraside Organizasyonun Önemine Sosyolojik Bir Bakış, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1994.
Hakan ARIKAN, Çalışma Hayatının Kalitesinin Geliştirilmesi ve Kalite Kontrol Grupları, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1995.
Tekin ÇOLAK, Modernizm - Sanayileşme, Sanayi Toplumu Bağlamında Ortaya Çıkan Sosyo - Kültürel ve Ekolojik Riskler, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1998.
Gülistan SEVİLGEN ÖNAL, Kadın Araştırmalarında Yöntem ve Yöntem Sorunu Üzerine Bir İnceleme, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1998.
Arzu GÜR, Sanayileşmenin Dayandığı Ekolojik Sınırlar, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji AnabilimDalı, Ankara, 1999.
Mediha SAZ SOYUTÜRK, Yönetimde Kadının Yeri: Ankara’da Küçük Bir Grup Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2001.
Tuğça POYRAZ, Uluslaşma ve Ulusal Kimliğin Oluşum Sürecinin Tarihsel - Sosyolojik Bir Analizi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002.
Ant DUYUM, Türk Ulusal Kimliğinin oluşumunda Türk Modernleşmesi’nin Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2004.
Seçil ERDOĞAN, Avrupa’da İltica Hareketleri: Ingiltere’de Yaşayan Türk Mülteciler Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2004.
İlknur Meşe, Ulus - Devlet Olma Yolunda Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Siyasal Kimlikleri ve Modernleşme, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2006.
Handan GÜLTEKİN AKTUĞ, Yeni Sosyal ve Kültürel Kimliklerin Oluşumunda Tüketimin Değişen Anlamları Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
 Cem ULUOĞLAKÇI, Yoksullukla Mücadele Aracı Olarak Mikro Finansmanın Kredi Alan Yoksul Kadınların Yaşam Tarzlarına Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
Mutlu DİRLİK, Yabancı Gerçek/Tüzel Kişilere Toprak/Mülk Satışı Sonrası Yabancılarla Yerli Halk Arasındaki Sosyo - Kültürel ve Ekonomik Çatışmalar Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma: Fethiye Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
Canan TİRYAKİ, Cumhuriyet ve Yeni Şafak Gazeteleri Örnekleminde 2007 Milletvekili Seçim Sürecinde Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi Politik Eğilimlerinin Basında Yeralma Biçimlerinin İçerik Analizi Tekniği İle Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.

Doktora Tezleri
Alev KAHYA BİRGÜL, Kitle İletişim Araçlarından Televizyonun Aile İçi İlişkiler Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 1999.
Sunay Ferai KEÇECİ, Küreselleşme ve Türkiye’de Eğitim Alanına Yansıması, Hacettepe Üniversitesi,Sosyal Bilimler Enstitüsü,Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002. 
Abdülkadir ZORLU, Tüketici Davranışlarını Etkileyen  Sosyo - Kültürel Faktörler: Ankara Hipermarketler Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2002.
Serkan GÜZEL, Temel İşgüç Biçimi Değişiminin Yaşam Tarzı Üzerindeki Etkileri: Afyon Sandıklı örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2004.
Birsen ŞAHİN, Yöneticilerin Sosyal Sorumlulukları Üzerinde Ailenin Etkisi: Ankara Elektronik Sanayi Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2005.
Tuğça POYRAZ, Etnik Sosyoloji Açısından Kosova Türkleri: Prizren ve Mamuşa Örneği, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2007.
Burak KAHRAMAN, Öğretim Üyelerinin Yaşam Tarzlarının Belirlenmesinde Toplumsal Köken ve Tüketim Kalıplarının Belirleyici Rolü Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Anabilim Dalı, Ankara, 2009.

YAYIN KURULU ÜYE VE BAŞKANLIĞI
Hakemli bir dergi olan "H.Ü. Sosyolojik Araştırmalar e-Dergi”sinin Kurucusu ve Yayın Kurulu Başkanı.
e-Dergi hakkında bilgi için:
www.sdergi.hacettepe.edu.tr

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr