Academic Staff

Assoc. Prof. Dr. ESRA BURCUHacettepe University

Faculty of Letters

Department of Sociology

06800 Beytepe-Ankara-Turkey

e-mail: esburcu@hacettepe.edu.tr

Tel:+90 (312) 297 84 29 / +90 (312) 297 68 25

 

EDUCATION:

HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Degree: Ph. D., 1997

Diss: A Sociological Research on Young Apprentices and Skilled-Workers Subculture Group (Çırak ve Kalfa Gençlik Altkültür Grubu Hakkında Sosyolojik Bir Araştırma)

Adviser: Prof. Dr. M.C.Özönder

HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Degree: M.A., 1992

Diss: The Effectiveness of Social Control within Families with Different Socio-Economic and Cultural Structure in the Process of Social Change and Sociological Evaluations Related to the Causes of Certain Deviant Behaviors, (Sosyal Değişme Sürecinde Farklı Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapıya Sahip Aileler Arasında Sosyal Kontrolün Etkinliği ve Bazı Sapmış Davranışların Nedenlerine İlişkin Sosyolojik Değerlendirmeler)

Adviser: Prof. Dr. T. İçli

 

HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Degree: B.A., 1990

Diss: The Socio-Economic and Cultural Structure of Büyük Kumla Village, (Büyük Kumla Köyü’nün Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Yapısı)

Adviser: H. Yalçın

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

2003- ... HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Lecturer, Assoc. Prof. Dr.

 

  1. HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Lecturer, Assist. Prof. Dr.

 

  1. HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Ph. D., Research Assistant

 

  1. HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

M.A., Research Assistant

ADMINISTRATIVE:

2006- ... HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Faculty of Letters

Vice Dean

 

  1. HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Department of Sociology

Vice Head of Department

2006- ... HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Member of the Center for Disability Research and Practice

2006- ... HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Journal of Faculty of Letters

Editorial Board Member

2005- ... HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Sociological Research E-Journal

Editorial Board Member

SPECIAL TRAINING:

10 Aug.-11 Sept. 2006 HAMBURG UNIVERSITY, HAMBURG, GERMANY

Institute of Sociology,

Conducting Review of Literature on Disability

FIELDS OF STUDY:

Research Methods and Techniques

Youth

Juvenile Delinquency

Deviance

Social Problems

Disability

Quality of Life and Life Satisfaction

AWARD:

1990 HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

İhsan Doğramacı Outstanding Student Award

 

DISSERTATION ADVISING:

B.A. Dissertations (Completed)

 • Gündüz, G., The Characteristics of Family Structure of Disabled Children and Some Problems They Encounter, (Özürlü Çocukların Aile Yapılarının Özellikleri ve Yaşadıkları Bazı Sorunlar), Hacettepe University, Department of Sociology, 2003.

 

 • Kamanlıoğlu, M., The Peer and Teacher Relationships of Disabled Students and Some Problems They Encounter, (Özürlü Öğrencilerin Öğretmen ve Arkadaş İlişkileri ve Yaşadıkları Bazı Sorunları), Hacettepe University, Department of Sociology , 2003.

 

M.A. Dissertations (Completed)

 • Ökten, Ş., Socio-Economic and Cultural Changes in the Villages of Şanlıurfa-Harran Plains Recently Opened to Irrigation, (Şanlıurfa-Harran Ovalarında Sulamaya Açılan Köylerde Meydana Gelen Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Değişmeler), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2000.

 • Turan, S., A Case Study of Transition from Nomadic to Sedentary Life: The Beritan Clan, (Göçebelikten Yerleşik Hayata Geçişte Bir Örnek Olay: Beritan Aşireti), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2001.

 

 • Koçanlı, M., The Role of the Family in Drug Addiction and the Impact of the Security in Reducing the Number of the Addicts, (Uyuşturucu Madde Bağımlılığında Ailenin Etkisi ve Bağımlı Sayısının Azaltılmasında Jandarmanın Etkinliği: İstanbul’da Bir Uygulama), Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, Güvenlik Bilimleri ABD, 2005.

 • Taş, L., A Sociological Research on the Tendencies of the University Youth for Political Participation, (Üniversite Gençliğinin Siyasal Katılım Eğilimleri Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2005.

 • Yazıcıoğlu, A., The Changes Retirement Brings to Life: A Grounded Theory Experiment on Women Retirees, (Emekliliğin Yaşama Dair Meydana Getirdiği Değişmeler: Kadın Emekliler Üzerine Bir Grounded Teori Denemesi), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2006.

 • Akalın, A. E., A Theoretical Study on Death and on the Sociology of Dying, (Ölümün ve Ölmenin Sosyolojisi Üzerine Kuramsal Bir İnceleme), Hacettepe University, , Institute of Social Sciences, Sociology Program, 2006.

 

M.A. Dissertations (Continued)

 • Kamanlıoğlu, M., Feminist Perspektifte Özürlü Kadının Kadın Olmaya İlişkin Düşüncelerinin Sosyolojik Değerlendirmesi: Ankara’da Yaşayan Özürlü Kadınlar Üzerine Bir Araştırma, (A Sociological Evaluation of the Thoughts of the Disabled Women on Being a Woman from a Feminist Perspectives: A Research on Disabled Women Living in Ankara), Hacettepe University, Institute of Social Sciences, Sociology Program.

PUBLICATIONS:

Articles
 • Burcu, E., Personal and Social Discourses of Disabled Identity and Labeling, (Özürlülük Kimliği ve Etiketlemenin Kişisel ve Sosyal Söylemleri), Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, December, volume:24, number:2, pp: 61-84, (2006).

 

 • Burcu, E., Effects About the Socio-Economic Levels of the Blind Primary Students’s Families on Their Thoughts About Their Future, (Görme Özürlü Çocukların Geleceğe İlişkin Düşüncelerinde Ailelerinin Sosyo-Ekonomik Düzeyinin Önemi: Ankara Örneği), Sosyoloji Konferansları, İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi Metodoloji ve Sosyoloji Araştırmaları Merkezi, Yayın no:587, ss: 37-54 (2005).

 

 • Burcu, E., Thoughts About Their Education of Blind Primary Students and Their Problems: Example of Ankara, (Görme Özürlü Öğrencilerin Eğitimlerine İlişkin Düşünceleri ve Sorunları: Ankara Örneği), Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, cilt:4, sayı:2, ss:23-47, (2004).

 

 • Burcu, E., Alcohol and Drug Use in Young Apprentices: Effect of Social Control in The Family, Journal of Youth and Adolescence (SSCI), August, volume: 32, number: 4, pp: 291-299, U.S.A, (2003).

 

 • Burcu, E., The Problems of the Disabled Youth as University Students: The Case of Beytepe, (Üniversitede Okuyan Özürlü Öğrencilerin Sorunları: Hacettepe-Beytepe Kampusu Öğrencileri Örneği), Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, June, volume:19, number:1, pp:85-103, Ankara, (2002).


 • Burcu, E., The Effects of Being Disabled Within The Context of Youth-Suicide, (Gençlik ve İntihar İlişkisi Çerçevesinde Özürlü Olma: Bir Grup Özürlü Üniversite Öğrencisinin İntihar Hakkındaki Düşünceleri), Polis Bilimleri Dergisi, sayı:3-4, cilt:3, yıl: Temmuz-Aralık 2001, ss: 13-38, Ankara, (2002).

 

 • Burcu, E., Sociological Assessment of Given Importance to Young People by Atatürk, (Sosyolojik Bakış Açısından Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Önem), Silahlı Kuvvetler Dergisi, sayı:364, yıl:119, ss: 72-79, Ankara, (2000).

 

 • Burcu, E., A Sociological Research about Rural Youth: The Rural Youth Living in Armağan Village in Rize, (Köy Gençliği Üzerine Sosyolojik Bir İnceleme:Rize-Armağan Köyü Gençliği), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, sayı:7, yıl:1999, ss: 45-74, İzmir, (2000).

 

 • Burcu, E., General Circumstances of Working Environment of Young Apprentices and Skilled Workers and Some Problems in their Working Places: A Sociological Study in Ankara, (Çırak ve Kalfa Gençlerin Çalışma Ortamlarının Genel Özellikleri ve Yaşadıkları Bazı Sorunlar: Ankara’da Sosyolojik Bir Araştırma),Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt:2, sayı:2, ss: 13-43, Ankara, (1998).


 • Burcu, E., A Study Related to Classification of Youth Theories, (Gençlik Teorilerinin Sınıflandırılmasına İlişkin Bir Çalışma), Journal of Sociological Reserach, volume:1, number:1-2, pp: 105-136, Ankara, (1998).

 

 • Burcu, E., The Effects of the Theory of Evolution on Sociological Thought and Sociobiology, (Evrimci Teorinin Sosyolojik Düşünce Üzerindeki Etkileri ve Sosyobiyoloji), Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, June, volume:15, number:2, pp:175-186, Ankara, (1998).

 

 • İçli, T. ve E. Burcu, The Significance of Family Income and Education Level in Providing Informal Social Control: A Survey Research in Ankara, (İnformal Sosyal Kontrolün Sağlanmasında Ailenin Gelir ve Eğitim Düzeyinin Önemi: Ankara’da Uygulamalı Bir Çalışma), Hacettepe University Journal of Faculty of Letters, December, volume: 10, number:1, , pp:43–56, Ankara, (1993)


 • Burcu, E., Differences in Inter-Generational Values and Norms in Families with Varying Socio-Economic Levels, (Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeylerdeki Ailelerde Kuşaklar Arası Bazı Değer ve Normlardaki Farklılaşmalar), Tarih Çevresi Dergisi, sayı 12, (1994), (hakemsiz dergi).


Papers/Posters Presented

International

 • Vazsonyi, A. T., Burcu, E., & Torrente-Hernandez, G., “More on ‘The Exotic Enterprise:’ Family Processes and Problem Behaviors in Slovenian, Spanish, and Turkish Adolescents”, The 10th Biennial Meetings of the European Association for Research on Adolescence, May, Antalya, Turkey, (2006). (CD ve internet ortamında yayınlandı)

 

 • Burcu,E., Language Characteristics of Young Apprentices and Skilled Workers as a Subculture Group, (Bir Altkültür Grubu Olarak Çırak ve Kalfa Gençlerin Kullandıkları Dilin Özellikleri), IV. Uluslararası Türk Kültür Kongresi Bildiri Kitabı, 4-7 Kasım, cilt: 4, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, s:99-106, Ankara, (2000).

 

 • Görgün Baran A. ve E. Burcu, The Effects of the Use of Internet on Social Relations, (Internet Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerine Etkileri), Bilginin Serüveni, Dünü, Bugünü ve Yarını Uluslararası Sempozyum Bildiri Kitabı, 17-21 Kasım, s: 448-466, Ankara, (1999).

 

National

 • Burcu, E., ve M. Kamanlıoğlu, Being a Disabled Person: Main Sociological Characteristics and an Investigation on Their Problems, (Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma), Proje Poster Sunumu, İnönü Üniversitesi, V. Ulusal Sosyoloji Kongresi, 19-23 Eylül, Malatya (2006).

 

 • Burcu, E., A. Öğün, P. Öktem, M. Kamanlıoğlu, A. G. Bakacak, R. B. Bektaş, S. Turan, Being a Disabled Person: Main Sociological Characteristics and an Investigation on Their Problems, (Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma), Proje Poster Sunumu, Hacettepe Üniversitesi, Bilim Düşün Sanat Şenliği, 4-6 Ekim, Ankara, (2005).

 

 • Burcu, E. ve M. Candan Çetin, A Study of Thoughts Related to Disability Through Homogeneity Analysis, (Özürlülüğe İlişkin Düşüncelerin Homojenleştirme Analizi ile İncelenmesi: Ankara Örneği) Poster Bildiri, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu IGS 2004, 20–21 Mayıs, 4. İstatistik Günleri Sempozyumu Bildiri Özet Kitabı, Kuşadası, (2004).

 

 • Görgün Baran A., E. Burcu, Ş. Uluocak, N. Danacıoğlu, A Study on the Socio-Demographic Characteristics of Internet Users: Academic Users in Ankara, (Internet Kullanıcılarının Sosyo-Demografik Özellikleri Üzerine Bir Çalışma: Ankara’daki Akademisyen Kullanıcılar), Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk’ta Etkiler Sempozyumu’2001, 23–24 Mart, ss:135–148, Milli Kütüphane, Ankara, (2001).

 

 • Dikeçligil B., E. Burcu, R. Balamir, Ş. Uluocak, G. Köktürk, H. H. Tekin, Tamed “Kardelen” and Social Change, (Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme), III. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Yeni Sosyolojik Arayışlar: Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma, Çatışma, Bütünleşme, 2–4 Kasım, ss: 34–36, Eskişehir, (2000).

 

 • Danacıoğlu N., E. Burcu, Z. Muluk, Standards and Quality Development in Turkey, (Türkiye’de Standartlar ve Kalite Konularında Gelişmeler), I. İstatistik Kongresi Bildiri Kitabı, 5–9 Mayıs 1999, ss: 235–240, Belek, (1999).

PUBLISHED BOOKS/ CHAPTERS IN BOOKS:

Muluk Z., E. Burcu, N. Danacığlu, Quality Developments in Turkey, (Türkiye’de Kalite Konusundaki Gelişmeler), Kal-Der Yayınları, No:30, Ankara, (2000).

Burcu E. ve Z. Şenocak, Sociological and Legal Dimencions of Pregnant Woman-Gynocologist Relationship, (Gebe Kadın-Hekim İlişkisinin Sosyolojik ve Hukuki Boyutları), (içinde) Doğum Hekimliği; Maternal Fetal Tıp'ta Etik ve Yasal Boyut, (), (Ed. M.Sinan Begsaç ve diğerleri), Medical Network, Ankara, (2004).

PROJECTS:

1997-1999 HIMOS FOUNDATION, NETHERLAND

Literacy Courses for Women in Eastern Anatolia within the Framework of Improving Their Education Levels and Consciousness, and Providing Health Education

(Doğu Anadolu’da Kadınların Bilgi Düzeyinin Yükseltilmesi ve Bilinçlendirilmesi Çerçevesinde Kadınlara Yönelik Okuma Yazma Kursları ve Sağlık Konularında Bilgilendirme)

(Director: Prof. Dr. V.Akan)

Assistant Director for the Project

  1. HACETTEPE UNIVERSITY, ANKARA

Tamed “Kardelen” and Social Change

(Ehlileşen Kardelen ve Sosyal Değişme)

(Director: Prof. Dr. B. Dikeçligil)

Assistant Director for the Project

2003-2006 AUBURN UNIVERSITY, AUBURN-ALABAMA-USA

The International Study of Adolescent Development (ISAD)

(Director: Assoc. Prof. A. T. Vazsonyi)

Directorship of Turkey

2004-2006 HACETTEPE UNIVERSITY, SPO (DPT), ANKARA

Being a Disabled Person: Main Sociological Characteristics and an

Investigation on Their Problems

(Türkiye’de Özürlü Birey Olma: Temel Sosyolojik Özellikleri ve Sorunları Üzerine Bir Araştırma)

Director of the Project

COURSES:

UNDERGRAUDATE COURSES

M.A. COURSES

Ph. D. COURSES

SOS 305 Research Methods and Techniques I

Araştırma Metod ve Teknikleri I


SOS 611 Methodology I

Metodoloji I


SOS 733 Social Problems

(Sosyal Problemler)

SOS 403 Research Methods and Techniques II)

(Araştırma Metod ve Teknikleri II)

SOS 682 Juvenile Delinquency

(Gençlik Suçluluğu)

SOS 736 Total Quality Management and Quality of Life

(Toplam Kalite Yönetimi ve Yaşam Kalitesi)SOS 306 Survey Studies and Applications

(Survey İncelemeleri ve Uygulamaları)

SOS 614 Qualitative Research Methods in Social Sciences

(Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri)


SOS 430 Fieldwork Studies and Applications

(Saha Araştırması İnceleme ve Uygulamaları)

SOS 612 Methodology II (Metodoloji II)


Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Webmaster: Dr. Sevgi Coban
scoban@hacettepe.edu.tr