Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 773-Kadın ve Çalışma Dünyası

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr.  Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Derste kadın çalışmaları konusundaki metodolojik tartışmalar, kadınların eğitim ve gelir düzeylerindeki yükselmenin sosyal tabakalar arasındaki hareketliliklerine etkisi, kadınların mesleki yaşamda yükselmeleri önündeki engellerin neler olduğu, sanayileşme ve modernleşmeyle birlikte kadınların ev içi ve ev dışı yaşamlarındaki değişmeler gibi konular ele alınmaktadır.
Dersin Amacı: Dersi alan öğrenci;
Kadınların çiftlik işleri ve ücretli işlerden; tıp, hukuk ve bilim gibi profesyonel alanlara kadar uzanan mesleklere artan oranlarda katılımını disiplinlerarası bir yaklaşımla anlayıp, açıklayabilecektir.
Kadının işiyle ilişkili olarak fiziksel, zihinsel ve ekonomik durumunun iyileştirilmesini, onun işgücüne yüksek katılımını etkileyen sosyo-ekonomik faktörleri, ailenin dışındaki yükümlülüklerini genişletirken yüklendiği rollerin gözden geçirilmesini ve bütünleştirilmesini, bütün bunların aile üzerindeki etkilerini ve diğer felsefi, psikolojik ve politik etkenlerin neler olduğunu karşılaştırmalı olarak anlayarak, yorumlayabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrencilerin konuyu araştırmaları, araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum.
Değerlendirme Yöntemi: Dersin kapsamı ve öğrencinin ilgi alanına uygun olarak hazırlanacak iki ayrı rapor.
Önerilen Kaynaklar:
Eyüpoğlu, A., Özal, S. ve Tanrısever T. (2000) Kentlerde Kadının İş Yaşamına Katılım Sorunlarının   Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Boyutları, Ankara: KSSGM.
Tezcan, Ercüment. (1998) “Çalışma Yaşamında Kadın-Erkek Eşitliği ve Avrupa Birliği Çerçevesindeki Uygulamalar”, 20. Yüzyılın Sonunda Kadın ve Gelecek, Ankara:    TODAİE.
TODAİE (1998), 20. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek, Ankara: TODAİE.
Koray, Meryem. (1993) Çalışma Yaşamında Kadın Gelecekleri, İzmir: Basisen Eğitim ve Kültür          Yayınları.
Bolak, Hale. (1990) “Aile İçi Kadın-Erkek İlişkilerinin Çok Boyutlu Kavramsallaştırılmasına Yönelik       Öneriler”, Kadın Bakış Açısından 1980’ler Türkiye’sinde Kadınlar, (Der. Şirin Tekeli),        İstanbul: İletişim Yayınlaırı.
Chafetz, J.S. (1990) Gender, Equality, California: Sage Publication.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr