Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve İsmi:  SOS 757-Bilim Sosyolojisi I

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi:  Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün-Baran
Dersin İçeriği: Bilimi sosyolojik açıdan incelemek, yani bir kurum ve bir organizasyon olarak bilim olgusunun değişme süreci içinde geçirdiği dönüşümleri analiz etmek için bu süreçler makro ve mikro düzlemde ele alınır. Makro düzlemdeki analizlerde,  bilim paradigmasındaki değişmeleri sosyo-kültürel değişim süreci içinde ele alınır Bu, bilim olgusunun da içinde yer aldığı ve   siyasi, iktisadi, coğrafi, sosyal  ve kültürel nedenlerin etkileşimi ile oluşan etkileşim örüntüsü  zaman ve mekan şartların göre incelenmesi demektir. Makro düzlemde bilim insanları topluluğunun, bilimsel bilgi üretme ve iletme açısından içinde bulundukları kuruluş / organizasyon şartları ile olan etkileşimleri ele alınırken, mikro düzlemdeki analizlerde bilim adamları topluluğundaki sosyal etkileşimler konu olarak ele alınır.
Dersin Amaçları:
Bu dersi tamamlayan öğrenci, gerek kurumsal gerekse organizasyon boyutu ile bilim olgusunun sosyo-kültürel yapı ile olan etkileşimine ilişkin bilgisini derinleştirir. Bilimi, her türlü insani şartlardan soyutlayan bir bilim anlayışının çizdiği sınırların neler olduğu konusunda bir farkındalık düzeyi geliştirir.  Sosyal bilimlerde var olan paradigmaların sosyolojik nedenlerini analiz eder ve tartışır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve Tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki ara sınav 40 %), final (40 %) ve ödev ( %20)
Önerilen Kaynaklar: 
Acot, Pascal (2005), Bilim Tarihi, Ankara: Dost Kitapevi.
Barnes, Barry (1990) Bilimsel Bilginin Sosyolojisi (Çev. Hüsamettin Arslan) Ankara: Vadi Yayınları, 1.b
Chalmers, Alan (1990) Bilim Dedikleri (Çev. Hüsamettin Arslan) Ankara: Vadi Yayınları
Friedrichs, Robert W. (1970) A Sociology of Sociology, New York: The Free Pres
Kuhn, Thomas (1982) Bilimsel Devrimlerin Yapısı (Çev. Nilüfer Kuyaş), İstanbul: Alan Yayıncılık, 1.Basım.
McNeill, H. William (2006), Dünya Tarihi, Çev. A. Şenel, Ankara: İmge Kitapevi.
Urry, Russel Keat,(2001),Bilim Olarak Sosyal Teori, Çev.:N. Çelebi, Ankara:imge Kitapevi.
Yıldırım, Cemal  (1988), Bilim Felsefesi, Ankara: Remzi Kitapevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr