Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 745-Kadın ve Suç

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir Dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Tülin İçli
Dersin İçeriği:
Bu derste kadın suçluluğuna ilişkin klasik ve modern teorilerle ilintili olarak kadınların işledikleri ve kadınlara karşı işlenen suçlar incelenecektir. Sosyal değişme süreci kadınların işledikleri suçların türünü ve miktarını değiştirmiştir. Günümüzde kadınlar erkeklerin işlediklerine benzer şiddet suçlarına eskisinden daha sık katılmaktadırlar. Bu nedenle, günümüzde kadınların katıldıkları şiddet suçları örneğin, adam öldürme ve seri cinayetler de bu dersin kapsamında incelenecektir. Bunlara ek olarak, kadınlara karşı en sık işlenen aile içi şiddet, ırza tecavüz, töre ve namus cinayetleri de bu dersin kapsamında incelenecektir.
Dersi Amaçları:
Kadınlar geçmişten günümüze tüm ülkelerde erkeklerden daha seyrek suça katılmaktadırlar. Bu durumun nedenlerini, ülkenin sosyo kültürel ve ekonomik yapısını dikkate alarak mevcut suç teorilerin ışığı altında irdelemek bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Ayrıca, kadınların işledikleri suçların erkeklerden farklı olup olmadığının ve kadınlara karşı işlenen suçların nedenleri ve dağılımlarının incelenmesi de bu dersin amaçları içindedir.. Ülkenin sosyal yapısında cinsiyet ile ilişkili suçların, farklı sosyal kontrol konsepti bağlamında yorumlanması da dersin amaçları arasındadır.

Öğretim Yöntemi: Anlatım, okuma ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ve sunumlar(sözlü ve yazılı sunumlar 50 %ve bir final sınavı 50 %).
Yararlanılacak Kaynaklar:
Akers,Ronald L. (2000) Criminological Theories. Introduction,Evaluation and Appplication. Roxbury Pub.Comp.,LosAngeles.
Barkan Steven E. (2001) Criminology: A Sociological Understanding. Prentice Hall Inc.,Newjersey.
Cullen,Fancis and.R.A. (2003) Criminological  Theory Past to the Present, Essential Readings,Roxbury Pub.Comp.,LosAngeles.
İçli,Tülin ve Diğerleri. (1995) Ailede  Kadına Karşı Şiddet ve Kadın Suçluluğu.TC.Devlet Bakanlığı,KSS Genel Md.Yay.,Ankara.
İçli, Tülin Günşen. (2007) Kriminoloji. (7.Baskı) Seçkin Yayınevi, Ankara.   
İçli, Tülin, ve A. Öğün. (2000) Türkiye’de Kadın Suçluluğunu Etkileyen Bazı Sosyolojik Faktörler. Kadın 2000 Kadın,Araştırmaları Dergisi, DAÜ Kadın Araştırmaları Eğitim Merkezi.Cilt 1,Sayı 1,Gazi Mağusa.
İçli,Tülin ve A.Öğün. (2000) Türkiye’de Kadın Suçluluğunun Çeşitli Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Belirleyicileri.T.C.Adalet Bakanlığı Eğitim Serisi, Ankara.
Vronsky, Peter. (2007) Female Serial Killers.How and Why Women Become Monsters. Berkley Books, NewYork.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr