Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 732-İletişim Alanında Aktüel Gelişmeler

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün Baran
Dersin İçeriği:
Toplumdaki var olan sosyal kontrol mekanizmalarından birini oluşturan medyanın manüple etme gücüne yönelik geliştirilen teorilerle (ki bunlar arasında; Marx, Gramsci, Althusser, Hall, Laclau, Mouffe, Foucault, Bourdieu, Chomsky, Schiller gibi biliminsanları yer almaktadır) ideoloji ve söylem konuları tartışılmaktadır.
Dersin Amaçları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci, ideoloji ve söylem üzerine geliştirilen teorileri kavrar ve tartışır. Bu teoriler arasındaki bezerlik ve farklılıkları anlar, analiz eder ve yorumlar. Doktora tezine hazırlık anlamında medya sunumlarına içerik ve söylem analizi uygulayarak inceler ve tartışır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ve ödev (iki ara sınav (% 40), final (% 50), ödev (% 10))
Önerilen Kaynaklar:
Dellaloğlu, Besim. (1995) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, İstanbul: Bağlam Yayınları.
Dursun Çiler, (2001), TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara: İmge Kitapevi.
Eglton Terry (2005), İdeoloji, Çeviren: M. Özcan, İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
İrvan, Süleyman, (1997), Medya Kültür Siyaset, Ankara: Ark Yayınları.
Küçük, Mehmet (…), Medya Devlet Ulus,
Lull, James. (2001) Medya İletişim Kültür (Çev. N. Güngör) Ankara: Vadi Yayınları.
Postman N.,S. Powers,(1992), Televizyon haberlerini İzlemek, Çev.Aslı Tunç, İstanbul: Kavram Yayınları
Schlesinger Philip. (1994) Medya Devlet Ulus (Çev. Mehmet Küçük) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Thompson, John B. (1995) The Media and Modernity – A Social Theory of the Media, Oxford: Polity Press.
Üşür, Serpil Sancar. (1997) İdeolojinin Serüveni, Ankara: İmge Yayınevi.
Zizek, Slavoj, (2004), İdeolojinin Yüce Nesnesi, Çev:T. Birkay, İstanbul: Metis Yayınları

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr