Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 716-Türkiye’nin Sosyal Yapısı II

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Doktora
Dersin Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 10
Dersin Sorumlusu: Dr. Serdar Sağlam
Dersin İçeriği:

  • Türkiye Cumhuriyeti döneminde sosyo- kültürel yapı analizi bağlamında, sosyal kurumların yapısal analizi için analiz değişkenlerini saptama,
  • Beş temel sosyal kurumla (aile, ekonomi, siyaset, din ve eğitim) ilgili analiz değişkenlerinin farklı sosyolojik perspektifteki duruşlarını görme,
  • Bu çerçevede ortaya çıkabilecek bir kavramsal model kurgulamasını yapma ve literatür bilgilerini buna göre tasnif etme.

Dersin Amaçları: Dersin temel amacı Türkiye Cumhuriyeti Döneminde sosyo-kültürel yapı analizi bağlamında özellikle beş temel sosyal kurum;siyaset, ekonomi, aile, din, eğitim, sanat  temelinde doktora tezi hazırlayacak olanlara analiz değişkenlerini saptayabilmelerini sağlayacak donanım kazandırmaktır. İkinci aşamada öğrencilerin bu değişkenlerin farklı sosyolojik perspektifteki duruşlarını görebilmeleri, bu çerçevede ortaya çıkabilecek bir kavramsal model kurgulamasını yapabilmeleri ve literatür bilgilerini buna göre nasıl tasnif edecekleri yönünde bir nosyon kazanmaları hedeflenmektedir. Böylelikle öğrencinin doktora tezine yönelik  veri toplamasına ve literatüre hakim olmasına özellikle dikkat edilmektedir.
Öğretim Yöntemi: İlk bölüm anlatım, ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Bir rapor ( %50 ) ve bir final raporu ( % 50)
Önerilen Kaynaklar:
Güngör, Erol. ( 1990 ) Tarihte Türkler, 3. b.,İstanbul: Ötüken Yayınevi.
Lewis, Bernard. ( 1984 ) Modern Türkiye’nin Doğuşu, 2. b., Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayını.
Güvenç, Bozkurt. (1993 ) Türk Kimliği, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını.
Ögel, Bahaeddin. (1998) Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, 3. b., İstanbul: Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Yayınları.
Boratav, Korkut. ( 1991 ) 1980’li yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm, İstanbul: Gerçek Yayınları.
Güven, İsmail. ( 2000 ) Türkiye’de Devlet, Eğitim ve İdeoloji, Ankara: Siyasal Kitabevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr