Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 696-Türkiye’de Sosyal Kimlik Olgusu

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr.  Nilüfer Özcan Demir
Dersin İçeriği: Bu derste, sosyal bir kategori olan kimliğin oluşum ve gelişim süreçleri özellikle Türkiye açısından değerlendirilmektedir. Türkiye’nin, tarihsel bir perspektiften bakarak, sosyal değişme süreci içinde değişen kimlik tanımlamaları ve modellerinin ayrıntılı analizi yapılmaktadır.
Dersin Amaçları: Öğrenci tarihsel dönemler içinde hakim olan sosyal kimlik modellerini tanır.Bu modelleri etkileyen iç ve dış faktörleri ve bu modellerin mevcut sosyo-kültürel yapı içindeki yansımalarını açıklar  ve  bu faktörlerin etkilerini fark ederek, Türkiye’de toplumsal kimliğin geçirdiği aşamaları karşılaştırmalı olarak analiz eder.
Öğretim Yöntemi: Yüksek Lisans öğrencilerinin  konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Ödev raporları (%50) ve bir final raporu (%50)
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Timur Taner (2001) Osmanlı Kimliği Ankara: İmge yayınevi
Ortaylı İlber (2000)      Osmanlı Toplumunda Aile İstanbul: Pan Yayıncılık
Chambers Iain ( 2005)Göç, Kültür, Kimlik İstanbul: Ayrıntı yayınları
Castells Manuel (2006) Kimliğin gücü (ikinci Cilt) İst:Bilgi Uni.Yayını
Maalouf Amin (2000)Ölümcül Kimliklerİstanbul: YapıKredi Yayınları
Ahmad Feruz (2006)Bir Kimlik Peşinde Türkiye, İst.Bilgi Universitesi yayını
Bilgin Nuri (1997) Cumhuriyet, Demokrasi, Kimlik İstanbul: Bağlam Yayınları
Bilgin Nuri (1999) Kolektif  Kimlik İstanbul:Sistem yayınları
Somersan Semra (2004 ) Sosyal Bilimlerde Etnisite ve Irk İst.:Bilgi Uni.Yayını
Özyurt Cevat ( 2005 )Kimlik ve Farklılaşma İst:Açılım Kitapevi
E.FuatKeyman(2000) Küreselleşme, Devlet, Kimlik/Farklılık: Uluslararası İlişkiler Kuramını Yeniden Düşünmek Alfa Basım Yayım Dağıtım  
Smith Anthony (2004 ) Milli Kimlik,İst:İletişim yayınevi
Kazgan Gülten (Der.)(2006) İstanbul Gençliği , İst: Bilgi Uni.
Kandiyoti Deniz (1997 ) Cariyeler, Bacılar, Yurttaşlar Kimlikler ve Toplumsal Dönüşümler İstanbul:Metis yayınları
Narter Meltem (2004) Cumhuriyet algısı ıst:Alfa yayınevi
Kadıoğlu Ayşe ( 1999) Cumhuriyet İdaresi Demokrasi Muhakemesi İst.:Metis yayınları
Kılıçbay M.Ali  ( 1994) Cumhuriyet yada Birey Olmak Ankara :İmge Kitabevi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr