Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 666-Türk Sosyologları

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Dönemi: Bahar
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 303
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Nevin Güngör Ergan.
Dersin İçeriği:
Türk sosyolojisinin tarihi gelişimi.
II. Meşrutiyet Dönemi fikir akımları.
Seçilecek bazı Türk sosyologlarının ( Mübeccel Belik Kıray, Niyazi Berkes,  Şerif Mardin, Baykan Sezer, Nilüfer Göle, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, İsmail Hüsrev Tökin vb.) görüşlerinin Türk sosyo-kültürel hayatının dinamikleri ve Batıdan gelen tesirlerle nasıl şekillendiği, onların görüşlerinin Türk sosyo-kültür yapısı ve fikir hayatını nasıl etkilediği ve Türk sosyoloji tarihi içindeki yerleri.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci  Türk sosyolojisinin tarihi gelişimini, II. Meşrutiyet dönemi fikir akımlarını açıklayabilecek; seçilecek bazı Türk sosyologlarının ( Mübeccel Belik Kıray, Niyazi Berkes,  Şerif Mardin, Baykan Sezer, Nilüfer Göle, İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Mümtaz Turhan, Erol Güngör, İsmail Hüsrev Tökin vb.) görüşlerinin Türk sosyo-kültürel hayatının dinamikleri ve Batıdan gelen tesirlerle nasıl şekillendiği, onların görüşlerinin Türk sosyo-kültür yapısı ve fikir hayatını nasıl etkilediğini ve Türk sosyoloji tarihi içindeki yerlerini inceleyebilecek ve değerlendirebilecektir.
Öğretim Yöntemi: İlk bölüm anlatım, ikinci bölüm öğrencilerin konuyu araştırmaları ve araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı tartışmalı bir sunum
Değerlendirme Yöntemi: Bir rapor ( %50 ) ve bir final raporu ( % 50)
Önerilen Kaynaklar:
Berkes, Niyazi. (t.y.) Türkiye’de Çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu- Batı Yayını.
Göle, Nilüfer. (1992) Modern Mahrem, 3.b., İstanbul: Metis Yayını.
Güngör, Erol. (1993) Sosyal Meseleler ve Aydınlar, İstanbul: Ötüken Yayını.
Kıray, Mübeccel Belik. (2000) Ereğli Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, 3.b., İstanbul: Bağlam Yayını.
Mardin, Şerif. (1997) Türk Modernleşmesi- Makaleler 4, (Der: M. Türköne\T. Önder), 5.b., İstanbul: İletişim Yayını.
Tökin, İsmail Hüsrev. (1946) İktisadi ve İçtimai Türkiye- Rakamlarla Türkiye’de Sanayi, Ankara: Başbakanlık İstatistik Genel Müdürlüğü Yayını.
Turhan, Mümtaz. (1987) Kültür Değişmeleri, İstanbul: İlahiyat Fakültesi Vakfı Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr