Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 635-İletişim Kuram ve Modelleri

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün Baran
Dersin İçeriği: Kitle ve medya ile ilgili olarak liberal, eleştirel (Frankfurt Okulu) ve postmodern paradigmalar üzerinde durulmaktadır. Modeller bağlamında temel modeller, kitle iletişiminin bireyler, toplum ve kültür üzerindeki etkileri, izleyiciyi merkez kabul eden modeller, kitle iletişim sistemlerinde üretim, seçim ve akış modelleri konuları detaylı olarak incelenmektedir.
Dersin Amaçları: Bu dersi başarı ile tamamlayan bir öğrenci, yeni  iletişim teknolojilerine bağlı olarak ortaya çıkan sorunlar karşısında geliştirilen farklı kuram ve modelleri anlar, ifade eder ve karşılaştırmalı olarak analiz eder, tartışır. İletişim alanında yeni bir model geliştirmesine ilişkin yollar dener.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ve ödev (iki arasınav (% 40), final (% 50), ödev (% 10)
Önerilen Kaynaklar:
Alemdar, K. , İ. Erdoğan. (1994) Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Ümit Yayıncılık.
Baran, Aylin G. (1997) İletişim Sosyolojisi, Ankara.
Dellaloğlu, Besim. (1995) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, İstanbul: Bağlam Yayınları.
Dursun, Çiler. (2001) TV Haberlerinde İdeoloji, Ankara: İmge Kitabevi.
Fiske, John. (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. S. İrvan) Ankara: Bilim Sanat Yayınları.
Mc Quail D., S. Windahl. (1993) İletişim Modelleri (Çev. M. Küçük) Ankara: İmaj Yayınları.
Mc Quail D., S. Windahl. (1981) Communication Models for the Study of Mass Communications, UK: Longman.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr