Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 628-Sanat Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli

Dersin Düzeyi:Yüksek Lisans

Dersin Yılı ve Dönemi: Bahar

Dersin Süresi: Bir dönem

Dersin Önkoşulu: Yok

Öğretim Dili: Türkçe

Dersin Kredisi: 3 0 3

ECTS Kredisi: 7

Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy

Dersin İçeriği: Öncelikle sosyolojik literatürdeki sosyal sistem modelleri ve bu bağlamda sanat sosyolojisinde kullanılan temel metodik yaklaşımlar ve bunların belli başlı temsilcileri tartışılmakta sonra sanatın diğer sosyal kurumlarla olan etkileşimi bağlamında (din, ekonomi, siyaset ve teknoloji vb gibi) sosyal sınırları, fonksiyonları, paradoksal sonuçları irdelenmektedir.  Bu çerçevede sanat ve toplumsal koşullar ekseninde toplumsal evrim sürecinde (primitif halk sanatları, klasik ve romantik dönem , modern sanat, ve postmodern sanat ) farklılaşan sanat ve sanatçı nitelemesi, sanat  anlayışı  ve fonksiyonları, bu bağlamdaki estetik kriterler   tartışılmaktadır.

Dersin Amacı: Derste öğrenci sanatın bir sosyal kurum olarak sosyolojik perspektiften ele alma becerisini kazanır. Sanatın bir norm sistemi olarak öznel ve nesnel ilgi alanlarını ayrıştırabilme ve bu bağlamda sanatın sosyal varlık alanının değişkenleri ve süreçleri hakkında ilgilerini geliştirir. Öğrenci, farklı teorik yaklaşımların, hem bir sosyal sistem olarak sanatın hem de sanatın global sosyal sistemle olan  etkileşiminde odaklandıkları farklılıkları tartışarak bilgisini derinleştirir. Sanat ve diğer sosyal kurumlar arası etkileşimin açık uçlu paradoksal bir vaziyet alış olduğunu anlar, sanatın içeriğinin, tanımının ve sınırlarının nasıl değiştiğini tartışır.

Öğretim Yöntemi: Anlatım,tartışma ,rapor sunumları,film gösterimi, sanal müze gezisi

Değerlendirme Yöntemi: Raporlar (%50) ve bir final raporu (%50)

Önerilen Kaynaklar:

Demet Ulusoy (2006)Sanatın Sosyal Sınırları Ankara:Utopya Yayınları

Arnould, Houser (1984) Sanatın Toplumsal Tarihi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Lyton, Norbert (1982) Modern Sanatın Öyküsü, İstanbul: Remzi Kitabevi.

Gençay Şeylan( 2006) Postmodernizm,İmge Kitapevi Yay.

Pierre Bourdieu (1999) Sanatın Kuralları, Yapı kredi yay.

Chin-too Wu (2005) Kültürün Özelleştirilmesi, İstanbul: sena Ofset

Hal Foster (2004) Tasarım ve Suç, İltişim yay.

Theodor Adorno, (2006) Estetik ve Politika,Alkım yay.

J.L. Fisher,’ Art styles as Cultural Cognitive Maps,’ in: Milton C. Albrect, James H. Barnett, Mason   Griff (Edt.) (1970) The Sociology of Art and Literature ,Praeger Publishers.72-90
A.L. Kroeber, ‘Style, James H. Barnett, Mason Griff (Edt.) (1970) The Sociology of Art and     Literature, in the Fine Arts’, in: Milton C. Albrect Praeger Publishers.121-137
Kenneth Clark,’ Art and Sociey’, in: Milton C. Albrect, James H. Barnett, Mason Griff (Edt.) (1970) The Sociology of Art and Literature ,Praeger Publishers, 635-621.
T.W. Adorno,’Art,Society, Aesthetics’, İn: Aesthetic Theory, (1984)Rotledge and Kegan Paul London, Eng.Trc. Lenhart, 1-22 . Çevirisi: Taylan Altuğ, Sanat , Toplum ,Estetik /http://www.sinemasal.gen. tr/adorno.htm
Sadık Özçelik ,’ ‘On iki ton Besteleme Tekniği’G.Ü. Eğütim Fakültesi dergisi,(2001) Cilt 21,        Sayı:3,173-186.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr