Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 618-Medya, Toplumsal Cinsiyet ve Siyaset

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3  0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün-Baran
Dersin İçeriği:  Medyada kültürel çalışmalar bağlamında cinsiyet ayrımcılığı ve feminizm kavram ve kuramları çerçevesinde medyada kadının temsili ile kadın magazinleri, soup operalar, beyaz diziler, internet metinleri, fotoğraflar, reklamlar ve romanlar gibi popüler anlatı tarzlarını okumak ve  kadın/erkek imgelerinin medyadaki sunumları aracılığı ile ataerkil kültürün yeniden üretiminin yarattığı hegemoniye ilişkin paradigmalar üzerinde durulur.
Dersin Amaçları: Bu dersi tamamlayan öğrenci, feminizm ve toplumsal cinsiyete  ilişkin  farklı kuram ve kavramların temel argümanlarını ve yaklaşımlarını kavrar; kuramlar arasındaki benzerlik ve farklılıkları analiz eder, tartışır ve yorumlar. Medya sunumlarında toplumsal cinsiyet analizinin nasıl yapılacağına ilişkin yollar geliştirir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav ve ödev ( iki arasınav %40,  final % 50, ödev % 10)
Önerilen Kaynaklar:
Boss, P.G. And Others (1993). Sourcebook of Family Theories and Methods - A Contextual Approach. Plennum Press, New York And London.
Çoban, Barış, Z., Özarslan (2003) Söylem ve İdeoloji, Su Yayınevi, İstanbul.
Morley, D., K-H Chen (1996), Stuart Hall, Critical Dialogues İn Cultural Studies Routledge, London And New York.
Norrıs, Pippa (1997), Women, Media and Politics, Oxford University Press, New York/Oxford.
Rıano Pilar (1994), Women in Grassroots Communication, Furthering Social Change, Sage Publications, Thousand Oaks, London, New Delhi.
Urger, R., M., Crawford (1992), Women and Gender, A Feminist Psychology Temple University Pres, Philadelphia.
Üşür, Serpil Sancar (1997), İdeolojinin Serüveni, İmge Yayınevi, Ankara.
Walsh, Mary Roth (1997), Women, Men and Gender, Ongoing Debates, Yale Uni., Pres, New Haven/London.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr