Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 611-Metodoloji I

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Yüksek lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3  0 3
ECTS Kredisi: 7
Dersin Sorumlusu: Dr. Esra Burcu
Dersin İçeriği:
Sosyal bilimlerde paradigmalar ele alınır. Farklı ontolojik, epistemolojik sayıltılara sahip olan pozitivistik, fenomenolojik ve bütüncü sosyal bilim paradigmaları ve metodolojileri incelenir. Belirtilen farklı paradigmaların  bazı temel kavramları  üzerinde durulur: Tümevarım, tümdengelim ve hipodedüktif yöntem; olay- olgu, kavram -terim, sayıltı- kuram, kuram- hipotez, analiz, sınıflandırma ve sentez  kavramları ele alınır. Üç temel sosyal bilim paradigmasının yöntem anlayışı olarak, sırasıyla, nicel yöntem, nitel yöntem ve bütüncü yöntemler ele alınır. Tüm bu paradigmaların ve yöntem anlayışlarının Türk düşünce tarihindeki gelişimi ele alınır.
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
sosyal bilimlerdeki paradigmaların ve yöntem anlayışlarının temel özelliklerini öğrenecek, düşünme ve karşılaştırabilme yeteneğini geliştirebilecek ve sosyolojik bilgi üretme becerisi için gerekli bilgileri kazanabilecektir.
Öğretme Yöntemi(leri) :Anlatım, tartışma.
Değerlendirme Yöntemi :1 Ara sınav (%25) ve proje hazırlama ve sunma (%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Çelebi, Nilgün. (2001) Sosyoloji ve Metodoloji Yazıları, Ankara: Anı Yayıncılık
Dikeçligil, Beylü. (1993) “Batıda Değişen Bilim Anlayışı ve Türkiye’de Sosyal Araştırmalar”
Sosyolojide Son Gelişmeler ve Türkiye’deki Etkileri (Yay. Haz. M. Tezcan ve N. Çelebi) Ankara: UNESCO Türkiye Milli Komisyonu: 39-58.
Dikeçligil, Beylü. (2002) “Sosyolojide Metodolojik Farklılaşma ve Metodlar Arası İşbirliği” Dünyada ve Türkiye’de Farklılaşma-Çatışma-  Bütünleşme-II, Ankara: Sosyoloji Derneği:97–126
Erdoğan, İ. (2003), Pozitivist Metodoloji, Ankara: Pozitif Matb.
Punch, K. F. (1998) Introduction to Social Research: Quantitative & Qualitative Approaches, London: Sage Publications
Neuman, Laurence W. (1991) Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, USA, Allyn and Bacon

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr