Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 423-Türk Sosyoloji Tarihi II

Dersin Türü: Seçmeli.
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü Yıl, Güz.
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal
Dersin Önkoşulu: Yok.
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Nevin Güngör Ergan.
Dersin İçeriği:
-Cumhuriyetin ilan edildiği, ulus-devletin kurulduğu Türk sosyo-kültür yapısı
içersinde reformların halka benimsetilmesi, halkın kültür düzeyinin yükseltilmesi
sürecinde çok yönlü çalışmalarıyla Hilmi Ziya Ülken’in görüşleri.
-Türk sosyolojisinde toplumsal yapı ve değişme ile ilgili çalışmalarıyla Mübeccel Belik   
Kıray ve İbrahim Yasa’nın görüşleri.
-Türk sosyolojisine daha çok teorik katkılarıyla  Cavit Orhan Tütengil, Cahit Tanyol,
Niyazi Berkes,  Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’ün görüşleri.
Dersin Amaçları: Bu dersin sonunda öğrenci ; Cumhuriyetin ilan edildiği ve ulus devletin kurulduğu Türk sosyo-kültür yapısı içersinde reformların halka benimsetilmesi, halkın kültür düzeyinin yükseltilmesi sürecinde çok yönlü çalışmalarıyla Hilmi Ziya Ülken’in görüşlerini; Türk sosyolojisinde toplumsal yapı ve değişme ile ilgili çalışmalarıyla Mübeccel Belik Kıray ve İbrahim Yasa’nın görüşlerini; Türk sosyolojisine daha çok teorik katkılarıyla Cavit Orhan Tütengil, Cahit Tanyol, Niyazi Berkes, Mümtaz Turhan ve Erol Güngör’ün görüşlerini açıklayabilecek, yorumlayabilecek ve değerlendirebilecektir.
Öğretim Yöntemi:  Anlatım ve Tartışma.
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki ara sınav (% 50) ve bir final (% 50))
Önerilen Kaynaklar:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Berkes, Niyazi, ( t. y. ) Türkiye’de çağdaşlaşma, İstanbul: Doğu- Batı yayını.
Güngör, Erol. (1980) Türk Kültürü ve Milliyetçilik, 4.b., İstanbul: Ötüken Yayını.
Kıray, Mübeccel Belik. (1964) Ereğli- Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Ankara.
Tanyol, Cahit. (1954) Örf ve Adetler Sosyolojisi Bakımından Sanat ve Ahlak, İstanbul:
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını.
Turhan, Mümtaz. (1974) Garplılaşmanın Neresindeyiz?, 6.b., İstanbul: Yağmur Yayını.
Tütengil, Cavit Orhan. (1980) Az Gelişmenin Sosyolojisi, 3.b., İstanbul: Ülken Yayını.
Ülken, Hilmi Ziya. (1955) Sosyolojinin Problemleri, İstanbul: İstanbul Üniversitesi 
Edebiyat Fakültesi Yayını.
Yasa, İbrahim. (1955) Hasanoğlan Köyünün İçtimai ve İktisadi  Yapısı, Ankara: TODAİE Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr