Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve İsmi: SOS 422-Sosyal Değişme

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Dördüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Birsen Şahin
Dersin İçeriği: Sosyolojik açıdan değişme kavramının tanımı verildikten sonra kültürleme, kültürlenme, kültürleşme, zorla kültürleme, asimilasyon ve sosyo-kültürel bütünleşme gibi sosyo-kültürel değişmeye ilişkin temel kavramlar  üzerinde durularak, söz konusu değişimin oluşum aşamaları hakkında bilgi verilmektedir. Ayrıca, klasik ve modern kuramların değişme olgusuna bakış açıları irdelenmektedir.
Dersin Amaçları:  Sosyal değişme olgusunun kültürel, politik ve ekonomik içeriği hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç neticesinde öğrenciye, tarihsel gelişim süreci içerisinde sosyal değişmenin sosyo-kültürel sonuçlarına ilişkin eleştirel bir bakış açısı kazandırılmış olacaktır.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav: 1 ara sınav ( % 25 ), Sunum  (%25), final ( % 50 ).
Önerilen Kaynaklar:
Öğretim Üyesinin Ders Notları.
Appelbaum, P. R. Toplumsal Değişme Kuramları, İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayını, 1981.
Drucker, Peter F. Kapitalist Ötesi Toplum, İstanbul: İnkılap Kitabevi, 1992.
Duvıgnaud, Jean. “Sosyolojinin Laboratuarı Olarak Toplumsal Değişim Olgusu”, Sosyo  Ekonomik Perspektif, Bursa: Asa Kitabevi, 2001.
Erkan, Hüsnü.  Bilgi Toplumu ve Ekonomik Gelişme, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 1997.
Eşkinat, Rana, Küreselleşme ve Türkiye Ekonomisine Etkisi, Anadolu Üni. Yay. No: 1036, Eskişehir, 1998.
Fukuyama, Francıs. Tarihin Sonu ve Son İnsan, İstanbul: Gün Yayıncılık, 1999.
Giddens, Anthony. Sosyoloji, Ankara: Ayraç Yayınları, 2000.
Huntington, S.P., “Medeniyetler Çatışması mı?”, Medeniyetler Çatışması, Ankara: Vadi Yayınları, 2001.
Levy, Marion J. Modernization and The Structure of Societies, London: Transaction Pub., 1996.
Nispet, Robert A. Social Change and History, London, Oxford University Press,1972.
Şaylan, Gencay. Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi, 1999.
Tezcan, Mahmut. Sosyal ve Kültürel Değişme, Ankara: A.Ü. E.B.F. Yayınları, No:129, 1985. 
Tezcan, Mahmut. Toplumsal Değişme, Ankara: Feryal Matbaası, 1995.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr