Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 329-Endüstri Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 3 saat kuramsal, toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Gülay Arıkan
Dersin İçeriği: Derste teknolojik gelişme ile birlikte değişen uzmanlaşma süreci, endüstrileşmenin nedenleri, özellikleri ve etkileri, toplumsal yapı ile endüstriyel kurumların ilişkisi, iş grupları ve bunların birbirleriyle ilişkileri, çalışma gruplarının oluşturduğu sosyal organizasyonlar, işçinin çalışma ortamı içinde oynadığı roller, sendikalar ve mesleki dernekler, çalışma gruplarının yapısı, bürokrasi, iş tabakalaşması, iş analizi, liderlik gibi makro ve mikro boyutta çeşitlilik gösteren konular ele alınacaktır.
Dersin Amaçları: Dersi alan öğrenci;
Klasik toplum yapısı, endüstri toplumuna dönüşürken gelenekler ve kurumlarda meydana gelen değişiklikleri açıklayabilecek, 
Teknolojik gelişmeyle paralel olarak artan endüstrileşmenin nedenlerini ve günümüz toplumları üzerindeki etkilerini yorumlayabilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, öğrencilerin konuyu araştırmaları, araştırma ödevi hazırlamaları ve aktif katılımlı, tartışmalı bir sunum.
Değerlendirme Yöntemi:      2 ara sınav (%50) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar: 
Türkdoğan Orhan. (1981) Sanayi Sosyolojisi, Türkiye’nin Sanayileşmesi Dün-Bugün-Yarın, Ankara: Töre Yayınevi.
Soyer Serap. (1996) Endüstri Sosyolojisine Giriş, İzmir: Saray Yayıncılık.
Russel Dora ve Bertrand. (1979) Endüstri Toplumunun Geleceği, (çev. Melih Ölçer), Ankara: Bilgi Yayınevi.
Bauman, Zgymunt. (1999). Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, (çev. A. Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
Schmidt, J. D. (2000) Globalization and Social Change, London: Routledge Press.
Raun, Rudolf. (1990) Industrialization and Everyday Life, Cambridge: Cambridge University Press.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr