Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 325-Kültür Teorileri

Dersin Türü : Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: 1 Yarıyıl (3 kuramsal, haftada toplam 3 saat)
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili:  Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Cahit GELEKÇİ
Dersin İçeriği:
-Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramlar (kültürel bütünleşme, millî kültür, küresel kültür, medeniyet, kültürel yayılma, kültürel asimilasyon, kültürel değişme, alt kültür, karşı kültür, akültürasyon, amalgamasyon, kültürel görecelik, kültür taassubu ve etnik gurup.),
-Kültürlerarası etkileşim
-Kültürlerarası geçişgenlik
-Kültür ile ilgili temel yaklaşımlar,
- Kültürel teoriler,
-Küreselleşme ve Küresel kültür tartışmaları
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
-Kültür ve kültür ile ilgili temel kavramları (kültürel bütünleşme, millî kültür, küresel kültür, medeniyet, kültürel yayılma, kültürel asimilasyon, kültürel değişme, alt kültür, karşı kültür, akültürasyon, amalgamasyon, kültürel görecelik, kültür taassubu ve etnik gurup.), kültürlerarası etkileşimi, kültürlerarası geçişgenliği, kültür ile ilgili temel yaklaşımları, teorileri, küreselleşme ve küresel kültür tartışmalarını açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir.
Öğretme yöntemi(leri):Anlatım, tartışma
Değerlendirme Yöntemi: 1 ara sınav(%25), dönem ödevi(%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
BENEDICT, Ruth.(1999). Kültür Örüntüleri, (Çev. Mustafa Topal), Ankara: Öteki Yayınevi
BOCK, Fhilip K.(2001). İnsan Davranışının Kültürel Temelleri, (Çev. N. Serpil Altuntek) Ankara:          İmge Kitabevi.
PHILIPS, Smith. (2005). Kültürel Kuram, (Çev. Selime Güzelsarı), İstanbul:Babil.
MALİNOWSKİ, Bronislaw.(1992). Bilimsel Bir Kültür Teorisi, (Çev. Saadet Özkal), İstanbul:    Kabalcı Yayınevi.
ROBERTSON, Roland. (1999). Küreselleşme: Toplum Kuramı ve Küresel Kültür, (Çev. Ümit Hüsrev   Yolsal), Ankara: Bilim ve Sanat.
TURHAN, Mümtaz.(1969). Kültür Değişmeleri, İstanbul:Millî Eğitim Basımevi.
UYGUR, Nermi.(1996). Kültür Kuramı, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr