Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 323-Türkiye’nin Toplumsal Yapısı

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Erdal Aksoy
Dersin İçeriği: Selçuklular dönemi Türk toplumsal yapısını oluşturan yönetim ve eğitim kurumlarından hareketle, Osmanlı toplumsal yapısını oluşturan yönetim, eğitim kurumları ile birlikte Selçuklulardan Osmanlılara kadar devam eden devşirmecilik sistemi işlenmektedir. Osmanlı devletinden Türk ulus-devletine geçilmesi ve milletleşmenin inşa süreci üzerinde durulmaktadır.  Günümüz Türkiye’sini oluşturan temel dinamikler, kabile ve aşiret yapısı, etnik milliyetçilik ve terör, dini akımlar ve çeşitli alt kimlikler gibi konuların toplumsal bütünleşme sürecine olan etkileri ortaya konulmaktadır. Bu çerçevede, modern Türkiye’nin oluşumu, siyaset, eğitim, din ve ekonomi kurumları kapsamlı bir şekilde işlenmektedir. Günümüz Türk toplumsal yapısında görülen meseleler ve konularla ilgili olarak öğrencilere teorik veya alan araştırması yapabilecekleri ödevler verilmektedir.
Dersin Amaçları: Türk Sosyo-Kültür Yapısı dersinin devamı niteliğinde olan bu derste öğrencilere, ilk derste olduğu gibi, Türk sosyo-kültür yapısına kurumsal bakış ile bakmaya  devam edilmektedir. Türk kültüründe yaşanılan sosyal farklılaşmalar sonucu meydana gelen alt-kültür grupları ve bu grupların genel kültür özellikleri verilmeye çalışılmaktadır. Günümüz Türkiye’sinin temel dinamiklerini oluşturan konu ve meseleler üzerinde durularak, üzerinde yaşanılan toplumsal yapı konusunda farklı ve daha geniş bir bakış açısı kazandırabilmektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, ödev ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi:  Yazılı sınav (Bir vize %25 ve final sınavı %50). Dönem ödevi olarak yapılan çalışma ise ikinci vize yerine geçmekte ve %25 üzerinden değerlendirilmektedir.
Önerilen Kaynaklar:
Baykara, Tuncer. (2000). Türkiye’nin Sosyal ve İktisadi Tarihi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları.
Gökçe, Birsen. (1996). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Ankara: Savaş Yayınevi.
Kazıcı, Ziya. (2003). Osmanlı’da Toplum Yapısı, İstanbul: Bilge Yayıncılık.
Kongar, Emre. (1998). 21. Yüzyılda Türkiye, İstanbul: Remzi Kitabevi.
Sümer, Faruk. (1999). Oğuzlar (Türkmenler), İstanbul: Türk Dünyası araştırmaları Vakfı
Türkdoğan, Orhan. (2002). Osmanlıdan Günümüze Türk Toplum Yapısı, İstanbul: Çamlıca Yayınları.
——— (1997) Etnik Sosyoloji, İstanbul: Timaş Yayınları.
İnalcık, Halil. (1993). Osmanlı İmparatorluğu: Toplum ve Ekonomi, İstanbul: Eren Yayıncılık.
Yasa, İbrahim. (1973). Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları, Ankara: TODAİE Yayını.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr