Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 320-Veri İşleme ve Analizi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Üçüncü yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada 2 saat kuramsal, 3 saat uygulamalı, toplam 5 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi:  2 3 3
Dersin ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Birsen Şahin
Dersin İçeriği: Bu ders öğrencilere, veri girişi ve analizi için, sosyal bilimler için istatistik paket programlarının (örn. SPSS) nasıl kullanıldığının ve veri analizinin sosyolojik araştırmalara nasıl uygulandığına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgilerin verilmesine yönelik olarak düzenlenmiştir. Ders, temel istatistik kavram ve yöntemlerine yöneliktir; öncelikle veri dosyalarının oluşturulması, verilerin kodlanması, girişi ya da dönüştürülmesi üzerinde durulacaktır. Sadece verilerin SPSS programına nasıl aktarılacağı üzerinde değil, aynı zamanda verilerin oluşturulmasında ve kodlanmasında çok sık rastlanan bazı hatalardan nasıl kaçınılabileceği üzerinde de durulacaktır.  İkinci olarak, bu kapsamda,  öğrenciler, verilere yönelik hata kontrolü yapmayı, verileri dönüştürmeyi, etiketlemeyi ve ölçüm düzeylerine karar verebileceklerdir. Üçüncü olarak ise, bilgisayar yardımıyla,  basit istatistik teknikleri kullanarak, analiz, yorum ve sunum yapabilir bir düzeye geleceklerdir.
Dersin Amaçları: Bu ders öğrencilere veri işleme ve analizine yönelik temel bilgilerin verilmesi ile onların bu konuda uygulama yapmalarını sağlamayı amaçlamaktadır. 
Öğretim Yöntemi: Anlatım,uygulama, tartışma ve öğrenci sunumu.
Değerlendirme Yöntemi:  Iki ara sınav (25 puan) final sınavı (50 puan),  sunum (25 puan)
Önerilen Kaynaklar:
George, Darren, Paul Mallery, SPSS for Windows Step by Step, A Simple Guide and Reference 10.0 Update, Abacon, Third Edition, USA.
Akgül, Aziz, Osman Çevik. (2003). İstatistiksel Analiz Teknikleri: SPSS'de İşletme Yönetimi Uygulamaları, Ankara: Emek Ofset.
Büyüköztürk, Şener. (2002). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı: İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum, Ankara:Pagem Yayıncılık.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr