Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 264-Turizm Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi:1 Yarıyıl, 3 kuramsal, haftada toplam 3 saat
Dersin Ön koşulu: Yok
Öğretim Dili:  Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi:5
Dersin Sorumlusu: Dr. Cahit GELEKÇİ
Dersin İçeriği:
- Turizm ile ilgili Temel Kavramlar
- Tarihsel Süreç İçerisinde Turizmin Gelişmesi
- Turizm Çeşitleri
- Turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisi,
- Endüstri ihtilali ve turizm olayı arasındaki ilişki
- Turizmin sosyal ve ekonomik yapı üzerine etkileri,
- Turizm olgusunun Türkiye tarihi içerisindeki yeri,
- Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısına etkileri. 
Dersin Amacı:
Bu dersin sonunda öğrenci
Turizm ile ilgili temel kavramları, tarihsel süreç içerisinde turizmin gelişmesini, turizm çeşitlerini, turizmin diğer bilim dalları ile olan ilişkisini, endüstri ihtilali ve turizm olayı arasındaki ilişkiyi, turizmin sosyal ve ekonomik yapı üzerine etkilerini, turizm olgusunun Türkiye tarihi içerisindeki yerini,  Türkiye’nin sosyal ve ekonomik yapısına etkilerini açıklayabilecek ve yorumlayabilecektir. 
Öğretme yöntemi(leri): Anlatım, tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Bir ara sınav(%25), dönem ödevi(%25) ve final sınavı (%50)
Önerilen Kaynaklar:
Er, Tülay.(2001). Turizm Sektöründe Türk Kültüründen Etkin ve Etkili Bir Biçimde Yararlanılması Gerekliliği, Türk Folklorunun Turizm Açısından Değerlendirilmesi Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, ss.51-59
Kozak, Nazmi; M. Akoğlan.(1994). Genel Turizm İlkeler-Kavramlar, Ankara: Anatolia Yayıncılık.
Özdemir, Mehmet.(1992) Turizmin Türkiye’nin Sosyo-Ekonomik Yapısına Etkileri, Ankara.
Özdemir, Mehmet.(1998) Turizme Fiske Taşları, Ankara: Rekmay ltd.Şt.
Usta, Öcal.(1998) Turizm, Turizm olayına ve Türk Turizm Politikalarına Yapısal Yaklaşım, İstanbul:        Sümbül Basımevi.
Usta, Öcal.(1998) Turizm, İstanbul:Altın Kitaplar.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr