Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 256-Sanat Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi:  İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi:  4
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy
Dersin İçeriği: İlk aşamada sanat sosyolojisinin temel ilgi alanı, metodu ve temel yaklaşımlar tartışılmaktadır. Sanatın sosyolojik perspektif açısından  olgusal özellikleri, sanat ve sanatçının toplumsal koşullar bağlamında değişen konumu, statüsü, anlamı, rolü ve toplumsal evrim sürecinde sanat nitelemesi ve estetik değerler irdelenmektedir  ve sanat nitelemesinde estetik değerlerle diğer sosyal kurumlar arası (ekonomi, siyaset,din , vb gibi) ilişkiye bakılmaktadır. Sanatın evrenselliği sorunsalı tartışılmakta ve bu çerçevede literatürdeki belli başlı teoriler  incelenmektedir. II. Aşamada sanatın orijini ve fonksiyonları üzerine temel teorik bakış açıları tartışılmaktadır. Derste sanat nitelemesinin açık uçlu paradoksal bir vaziyet alış sergilediğinin anlaşılmasına özel bir önem verilmektedir. 
Dersin Amaçları:  Sanat sosyolojisi dersinde öğrenci, sanatın doğal bir nesne olmayıp sosyal bir niteleme olduğunu anlar, sanatçı nitelemesinin sosyal süreçler ve birimlerle, ajanlarla olan ilişkisi bağlamında her toplumsal mekanda sosyal bir kategori olarak nasıl kendi ayırt edici varlık alanını oluşturduğu  hakkındaki farkındalık düzeyini geliştirir. Toplumsal bağlam içinde, estetik değerleri, sanat ve sanatçı nitelemesini karşılaştırmalı olarak anlar ve ifade eder.
Öğretim yöntemi: Anlatım, tartışma, power point sunumu ve film gösterimi, sanatçı ile söyleşi, müze gezisi
Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınav(%50) ve bir final (%50))
Önerilen Kaynaklar:
Demet Ulusoy (2006) Sanatın Sosyal Sınırları Ankara: Ütopya Yayınları
Şaylan, Gencay ( 2006   ) Postmodernizm, İmge Kitabevi.
Arnold, Houser (1984), Sanatın Toplumsal Tarihi,  Remzi Kitabevi

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr