Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 261-İletişim Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Aylin Görgün Baran
Dersin İçeriği: Bu dersin içeriği, kişisel iletişimden toplumsal iletişime doğru geliştirilen sembolik etkileşim kuramı, modernleşmenin doğurduğu kitle toplumuna ilişkin felsefi, psikolojik, sosyolojik kuramlar, iletişim modelleri, postmodern anlamda popüler kültür ve medya ilişkilerini konu alan paradigmalardan oluşmaktadır.
Dersin Amaçları:
Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenci, medya alanında geliştirilen paradigmaları öğrenir ve bunları karşılaştırarak aralarındaki farklılıkları analiz eder, yorumlar. Kamusal alanda medya ve kitle ilişkilerinin ortaya çıkardığı sorunların ne olduğunu anla, ifade eder, Bu sorunlara karşı duyarlı olmayı kavrar. Kişisel iletişim sorunlarını çözme becerisini gösterir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma, gözlem gezileri
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav  (iki ara sınav (% 40), final (% 50), ve ödev (% 10))
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Alemdar, K. , İ. Erdoğan. (1994) Popüler Kültür ve İletişim, Ankara: Ümit Yayıncılık.
Dellaloğlu, Besim. (1995) Frankfurt Okulu’nda Sanat ve Toplum, İstanbul: Bağlam 
Yayınları.
Baran, Aylin G. (1997) İletişim Sosyolojisi, Ankara.
Fiske, John. (1996) İletişim Çalışmalarına Giriş (Çev. S. İrvan), Ankara: Bilim Sanat
Yayınları.
Katari, Asker (2006), Farklılıklarla Yaşamak, Ankara:Ürün Yayınları.
Mc Quail D., S. Windahl. (1993) İletişim Modelleri (çev. M. Küçük), Ankara: İmaj 
Yayınları.
Şaylan, Gencay. (2002) Postmodernizm, Ankara: İmge Kitabevi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr