Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 225-Yönetim Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 303
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Halim Çavuşoğlu
Dersin İçeriği: Yönetim süreci, yönetimin evrensel ve çevresel unsurları ve yönetime kuramsal yaklaşımlar (Henri Fayol, Luther Gulick ve Frederick W. Taylor), biçimsel ve doğal örgütlerin süreçleri, yapıları, işlevleri ve sorunları, örgüt ve örgütlendirme, kamu yönetiminde yetki merkeziyetçiliği ve yetki göçürümü (adem-i merkeziyetçiliği) kavramlarının tanımlanması ve açıklanması, biçimsel örgütlerin çok sayıdaki görünümlerinden biri olan bürokrasi ve bürokratik davranış ve başlıca bürokratik kuramlar (Marksist, Max Weber, A. R. Michels, James Burnham ve Warren G. Bennis), Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemi Türk kamu yönetimi bürokrasisinin başlıca özellikleri.
Dersin Amaçları: Dersi alan öğrenci, biçimsel ve doğal örgütlerin kavramları, süreçleri, yapıları, işlevleri ve sorunları ile tanışacak ve anlayacak, (kamu yönetimi dahil) yönetime çeşitli kuramsal yaklaşımlar ve yönetimde insan faktörleri ile başlıca bürokrasi kuramlarını öğrenecek ve bilecek, ulusal ve uluslararası (kamu yönetimindekiler dahil) bürokratik örgütler ve bunlar içindeki insan ilişkilerinin çeşitli görünümleri üzerine kuramsal tartışmalar, sosyolojik çözümlemeler ve uygulamalı araştırmalar yapabilmenin tek zemini olarak bilimsel yöntem ve bilimsel bilgiye özel bir önem atfedecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav, iki ‘ara sınav’ (%50) ve bir ‘genel sınav’ (%50).
Önerilen Okuma Listesi:
Çoker, Ziya. (1995) Yönetim ve Siyaset, Ankara: Kazancı Matbaası.
Fişek, Kurthan. (1979) Yönetim, Ankara: SBF Yayınları.
Mıhçıoğlu, Cemal. (1990) Yönetimde İnsan İlişkileri, Ankara: SBF Ders Notları.
_________ (1990) Yönetim Bilimine Giriş, Ankara: SBF Ders Notları.
Özkanlı, Özlem. (1999) İşbirliği ve Yönetim, Ankara: Siyasal Yayıncılık.
Simon, A. Herbert ve Smithburg, Donald W. v.d. (1980) Kamu Yönetimi (çev. C. Mıhçıoğlu), Ankara: SBF Yayınları.
Handy, Charles B..(1980) Understanding Organizations, Published by Penguin Books, London.  
Scott, William G. Ve Mitchell, Terence R.. (1972) Organization Theory-A Structural and Behavioral Analysis, Irvin-Dorsey Limited, Ontario.  

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr