Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 222-Din Sosyolojisi

Dersin Türü: Seçmeli
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
ECTS Kredisi: 5
Dersin Sorumlusu: Dr. Abdulkerim Sönmez
Dersin İçeriği: Ders üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm bir sosyolojik araştırma olgusu olarak dinin mahiyetinin tarif edilmesine hasredilmektedir. Bunu, ikinci bölümde, din ile kültür ve toplumsal hayat arasındaki ilişkilerle ilgili kuramsal ve olgusal meselelerin incelenmesi izlemektedir. Burada din ile toplumsal ve iktisadi hayatın örgütlenmesi, toplumsal dayanışma ve çatışma arasındaki ilişkilere dair kuramsal çözümlemeler ve ampirik bulgularının irdelenmesine odaklanılmaktadır. Üçüncü bölüm ise dinsel inanç ve uygulamaların etnik grupların, toplumsal ve siyasal hareketlerin oluşumu süreçlerine nasıl eşlik ettiklerinin ve bunların çağdaş dünyada toplumsal ve siyasal değişim/istikrar açısından ortaya çıkardığı sonuçların incelenme ve tartışılmasına hasredilmektedir.
Dersin Amaçları: Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler, bir toplumsal kurum olarak dinin temel niteliklerinin neler olduklarını, dinsel inanç ve uygulamaların hangi yol ve biçimlerde kültür ve toplumsal hayatın oluşumunu ve bireysel ve kolektif eylemleri etkilediğini anlar, açıklar ve verili bir dinsel olgu ya da dinsel hareketin belli bir kuramsal bakış açısından nasıl ele alınabileceğini tartışır ve ifade eder.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı sınav (iki ara sınav (% 50) ve bir final (% 50)
Önerilen Kaynaklar:
Kehrer, Günter, Robertson, Roland ve Durkheim, Emile (1996) Din Sosyolojisi, (çev. M. Emin Köktaş
ve Abdullah Topçuoğlu), Ankara: Vadi Yayınları.
Hamilton, Malcolm B. (1995) The Sociology of Religion, London and New York: Routledge.
Malcolm, Hamilton (1998) Sociology and the World’s Religions, Macmillan Press.
Mardin, Şerif. (1999) Din ve İdeoloji, İstanbul: İletişim Yayınları.
Özdalga, Elisabeth. (2006) İslamcılığın Türkiye Seyri. Sosyolojik Bir Perspektif. İsanbul: İletişim           Yayınları.
Shankland, David. (2003) The Alevis in Turkey. The emergence of a secular Islamic tradition,
Routledge Curzon.
Solmaz, Bünyamin ve İhsan Çapçıoğlu (der). (2006) Din Sosyolojisi, Klasik ve Çağdaş Yaklaşımlar,   Konya: Çizgi Kitabevi
Turner, Bryan S. (1991) Religion and Social Theory, Sage Publications.

Zukkerman, Phil. (2006). Din Sosyolojisine Giriş, (çev. İhsan Çapçıoğlu ve Halil Aydınalp),     Ankara: Birleşik Kitabevi
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr