Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 219-Kurumlar Sosyolojisi

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi:  İkinci yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. M. Demet Ulusoy

Dersin İçeriği: Dersin ilk aşamasında sosyolojinin entelektüel tarihinde ortaya atılan temel sistem modelleri ve bunların toplumsal sisteme dair olan kabulleri özetlenmektedir,(Yapısal fonksiyonalist, çatışmacı ve bireysel aksiyon modelleri).İkinci aşamada toplumsal sistem ve sosyal kurumlar ilişkisi, kurumların genel özellikleri tartışılmakta, ve kurumlaşma süreci irdelenmektedir. Son aşamada farklı sosyolojik yaklaşımlar çerçevesinde( yapısal fonksiyonalist, çatışmacı ve sembolik etkileşim)  sosyal kurumların (aile, ekonomi, siyaset, eğitim, din, iletişim )  tanımları ve yapısal öğelerinin sosyolojik literatürde nasıl ele alındığı verilmektedir. Bu ders öğrenciye giriş dersinde verilen kavramların tanımlarının canlı bir organizma gibi değişken bir nitelik taşıdığını ve  sosyolojik perspektiflerin sosyal kurumların yapısal analizlerinde nasıl farklılaştıklarını  göstermektedir. Sonuç olarak ders öğrenciye daha sonra detaylı açılımlarını gördüğü (aile, siyaset, ekonomi sosyolojisi vb gibi)derslere bir köprü görevini görmektedir.

Dersin Amaçları:  Bu derste öğrenci, kurumların bir sosyal sistem için önemini, anlamını kavrar, gevşek örüntülü bir aksiyonun kurum haline geliş sürecini,  bu süreç içindeki olası aşamaları ve mekanizmaları anlar, kurumların sosyal yapısal analizlerini yapabilmek için ele almaları gereken temel değişkenleri anlar ve ifade eder. Literatürde, sosyolojik yaklaşımların sosyal kurumlar ele alış biçimlerindeki farlılıkların farkına varır.  Bu bağlamda,  kurumların sosyal yapı analizlerinde kullanılan değişkenlerini farklı sistem modellerine göre karşılaştırmalı olarak ifade eder ve örneklendirir. 

Öğretim yöntemi: Anlatım,tartışma, öğrenci sunumu, film gösterimi.
Değerlendirme Yöntemi: İki ara sınavı (%40) , öğrenci sunumu (%10) ve bir final sınavı (%50)
Tavsiye Edilen Okuma Listesi:
Gökçe, Birsen (1996) Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Toplumsal Kurumlar, Savaş Yayınevi.
Aydın, Mustafa (1997) Kurumlar Sosyolojisi   Ankara: Vadi yayınları
Sevinç Güçlü(2005) Kurumlara Sosyolojik Bakış İstanbul: Birey yayınları Kitap bölümü
Margaret, Poloma (1993)  Çağdaş Sosyoloji Kuramları,  Ankara: Gündoğan Yay., s.13-24.
Giddens, Anthony (2000)  Sosyoloji,  Ankara: Ayraç Yayınları. Bölüm, 7, 12, 13, 15, 16.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr