Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 218-Türk Sosyo-Kültür Yapısı

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: İkinci yıl, Bahar
Dersin Süresi: Bir yarıyıl, haftada toplam 3 saat
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 3 0 3
Dersin ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Cahit Gelekçi
Dersin İçeriği: Sosyal yapı ile ilgili temel kavramlar, kültür ve medeniyet kavramlarının günümüze değin Türk ve Batı literatüründe anlamları ve farlılıkları  ile birlikte bu kavramların doğuş ve gelişmeleriyle ilgili teorik görüşler açıklanmaktadır. Göçebelik meselesi açıklanarak, bu kavramın Türk kültüründe yaşanılan göçer hayat tarzını açıklama ve kavraması ele alınmaktadır. Türk kültür ve coğrafyasının temel özellikleri, kurulan Türk devletleri, bu devlet ve toplulukların sosyo-kültürel yapılarına kurumsal bir bakış geliştirerek; Türklerde sosyal yapı, devlet teşkilatı, din, ekonomi konuları kurumsal düzeyde değerlendirilmektedir. Ayrıca, ilk olarak Türkistan’da yerleşik Türkler tarafından oluşturulan şehir ve şehir medeniyeti üzerinde durulmaktadır.
Dersin Amaçları: Bu derste öğrencilere, kültürdeki bütünlüğü gösterebilmek, tasavvur ettirebilmek üzere Türkistan’dan Anadolu’ya uzanan Türk kültür bütünlüğü ve gelişme aşamaları açıklanmaktadır. Kültürlerde görülen sosyal farklılaşmalar temel kültür kavramları çerçevesinde açıklanarak kültürdeki süreklilik gösterilmeye çalışılmaktadır. Türk kültür çevresi ve sınırları çizilmeye çalışılmakta, kültürel etkileşimin boyutları ve getirdiği sonuçlar somut verilerle değerlendirilmektedir.  
Öğretim Yöntemi: Anlatım, tartışma ve sunum.
Değerlendirme Yöntemi:  Sınav (iki vize %50 ve final sınavı %50)
Önerilen Kaynaklar:
Baykara, Tuncer. (2001). Türk Kültür Tarihine Bakışlar, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları.
Divitçioğlu, Sencer. (2000). Kök Türkler, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
Güngör, Erol. (2000). Tarihte Türkler, İstanbul: Ötüken Yayınları.
Kafesoğlu, İbrahim. (1989). Türk Milli Kültürü, İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
Öğel, Bahaeddin. (1997). Türk Kültürünün Gelişme Çağları I, II, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
Özakpınar, Yılmaz. (1997). Kültür ve Medeniyet Anlayışları ve Bir Medeniyet Teorisi,   İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr