Ders İçerikleri

Dersin Kodu ve Adı: SOS 105-Hukuka Giriş

Dersin Türü: Zorunlu
Dersin Düzeyi: Lisans
Dersin Yılı ve Dönemi: Birinci yıl, Güz
Dersin Süresi: Bir dönem
Dersin Önkoşulu: Yok
Öğretim Dili: Türkçe
Dersin Kredisi: 303
ECTS Kredisi: 6
Dersin Sorumlusu: Dr. Halim Çavuşoğlu
Dersin İçeriği: Toplum ve hukuk ile  toplumsal düzen kuralları, hukuk kurallarının özellikleri, hukuk alanındaki yaptırımlar, hukuk sistemleri (Roma, Ortak, İslami, Sosyalist), hukukun bilimsel olarak incelenmesi, hukuk kolları, hukukun kaynakları ve hukukun yasalaştırılması, hukukun temel kavramlarının, anayasanın, hukuk güvenliğinin ve sosyal hukuk devletinin tanımlanması ve açıklanması ve ayrıca kişilik, kişilerin adları, hısımlık, konut, aile, miras, eşya, mülkiyet, hukuksal olaylar, hukuksal ilişkiler, hukuksal işlemler, bir ulus-devletin üyesi olarak yurttaşın kamusal ve özel hakları, sorumluluk, ve yargı ile yargı sistemi, insan hakları, İnsan Haklarının ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme, İnsan Hakları Mahkemesi ve Mahkeme’ye başvuru şartları ve konunun Türkiye’deki evriminin tartışılması.
Dersin Amaçları: Dersi alan öğrenci, Pozitif Hukuk kurallarının sosyal kurumlar ve örgütler üzerindeki, aynı zamanda toplum içindeki bireyin davranışları ve tutumları üzerindeki etkilerini anlayacak, hukukun temel kavramları, hukuk sistemleri, başlıca düzenleyici hukuk kuralları ve insan hakları hakkında aydınlanacak ve böylelikle sosyal olgulara çok taraflı sosyolojik bakış açısı ve yaklaşımı güçlenecek, hukukçuların ve yasa koyucuların topluma ayırt edici bakışlarına ve yaklaşımlarına, aynı zamanda hukukun sosyal değişme üzerindeki (ve karşısındaki) işlevlerine dikkat çekebilecektir.
Öğretim Yöntemi: Anlatım ve tartışma
Değerlendirme Yöntemi: Yazılı iki ‘ara sınav’ (%50) ve bir ‘genel sınav’ (%50).
Önerilen Okuma Listesi:
Akıllıoğlu, Tekin. (1995) Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (yor. T. Akıllıoğlu), Ankara: SBF İnsan Hakları Merkezi Yayınları.
Gölcüklü, Feyyaz. (1992) İnsan Haklarının Korunması Alanında Uluslar arası Temel Belgeler (derl. F. Gölcüklü), Ankara: SBF Yayınları.
Gözübüyük, Şeref. (2003) Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, Ankara: Turhan Kitabevi.
Madra, Ömer. (1981) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Bireysel Başvuru Hakkı, Ankara: SBF Yayınları.
Musulin, Janko. (1983) Hürriyet Bildirgeleri-Magna Charta’dan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (çev. N. Zeka), İstanbul: Belge Yayınları.
Özmen, Remzi. (2000) T.C. Anayasası-İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi-İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi (yay. hazırl. Remzi Özmen), Ankara: Seçkin Kitabevi.
Soysal, Mümtaz. (1986) 100 Soruda Anayasanın Anlamı, Ankara: Gerçek Yayınevi.
Wheare, K. C. (1984) Modern Anayasalar (çev. M. Turhan), İstanbul: Değişim Yayınları.

Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr