Öğretim Üyeleri/Görevlileri

Prof. Dr. NEVİN GÜNGÖR ERGAN

Doğum Tarihi: 24.08.1955

Öğrenim Durumu:Üniversite

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Sosyoloji ve İdare

Hacettepe  Üniversitesi

1979

Y. Lisans

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1982

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

1988

Doc. /

Prof.

Sosyoloji

Sosyoloji

Hacettepe Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

1992

1999

Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı: "Prens Sabahaddin'in Görüşlerinin Sosyoloji Açıdan Analizi" (Danışman: Prof. Dr. Nihat NİRUN).

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı : "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun Kültür Eğitim, Dil Üzerine Görüş ve Önerileri" (Danışman: Prof. Dr. Mustafa Erkal).

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  

1981-1988

Dr.Ar.Gör.  

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1988-1989

Yrd.Doç. Dr.

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1989-1992

Doç. Dr.

Prof. Dr,

 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

1992-1999

1999-……….

 

Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

 • Şahin, Mustafa, "Türk Düşünçesinde Nurettin Topçu'nun Yeri ve Siyaset Sosyolojisi Açısından Devlet ve Demokrasi Anlayışı, Hacettepe Üniversitesi,1995.
 • Gürhan, Olga, "İbni Haldun'un Siyaset Teorisi Üzerine Sosyolojik Bir Çalışma", Hacettepe Üniversitesi, 1996.
 • Abik, Muazzez, "Mehmet Eröz'de Sosyal Yapı ve Değişme", Hacettepe Üniversitesi,1998.
 • Aldemir, Zülfinaz, "Erol Güngör'de Modenleşme", Hacettepe Üniversitesi, 1998.
 • Akça, Ümit, "Ulum-u İktisadiye ve İçtimaiye Mecmuası'nın Türk Sosyolojisindeki Yeri", Hacettepe Üniversitesi, 1998.
 • Erdoğan, Türkan, "Nezihe Muhiddin'in Romanlarında Kadın ve Sosyal Değişme", Hacettepe Üniversitesi, 1998,
 • Köktürk, Gökhan, "Baykan Sezer'de Doğu-Batı Sorunu", Hacettepe Üniversitesi, 1999.
 • Seyitkulov, Nurlubek, "Kazakistan'da Aile ve Akrabalık", Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk Kazak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
 • Şahin, Birsen, "İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu'nda Toplumsal Kalkınma Anlayışı", 2000.
 • Ahur, Şehram, "İran'da Yaşayan Kaşkay Türklerinin Sosyo-Kültürel Yapısı", Hacettepe Üniversitesi, 2001.
 • Aktaş, Gül, "Niyazi Berkes'de Çağdaşlaşma", Hacettepe Üniversitesi, 2003.
 • Atmaca, Önder, "Amiran Kurtkan Bilgiseven ve Mümtaz Turhan'ın Eğitim Olgusuna Yaklaşımları", Hacettepe Üniversitesi, 2004.
 • Bektaş, Oktay, Türk Toplum Yapısını Anlamaya ve Açıklamaya Çalışan Sosyolog: Baykan Sezer", Hacettepe Üniversitesi, 2006.
 • Çoban, Sevgi, "Gecekondu Kadınının Yoksulluğu", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Çakar, Mehmet, "Ankara'ya Yerleşen Kosova-Prizren Göçmenlerinin İçsel ve Dışsal Sermaye Kullanımları: Örnek Olay Çalışması", Hacettepe Üniversitesi, 2008.
 • Sönmez, Semih, Ahmet Yesevi Uluslar arası Türk Kazak Üniversitesi.
 • Durdu, Murat, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü.
 • Gürsoy, Necmettin, Ahmet Yesevi Uluslar Arası Türk Kazak Üniversitesi.
 • Morsümbül Aydaş, Şebnem, "Türk Toplum Yapısını Yöneten-Yönetilen İlişkisi Açısından Merkez-Çevre Modeli ile Açıklayan Görüşlerin Analizi", Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü, 2009.
 • Dishkedouki Ahmadian, "İran'da Güney Azerbaycan Türklerine Uygulanan Asimilasyon (Farslaştırma) Sürecinin Gündelik Yaşamda Görünümleri: Tebriz Örneği", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

 • Özkiraz, Ahmet, "Sabri F. Ülgener'de Zihniyet Analizi", Hacettepe Üniversitesi, 1999.
 • Seyitkulov, Nurlubek, "Kazakistan'da Kolektifleştirme Dönemindeki Kazakların Sosyo-Kültürel Durumu", Hacettepe Üniversitesi, 2003.
 • Erdoğan, Türkan, "Halide Edip Adıvar ve Peyami Safa'nın Romanlarında Toplumsal Cinsiyet", Hacettepe Üniversitesi, 2004.
 • Köktürk, Gökhan, "Türk Sosyolojisinde Metodolojik Değişmeler: 1980-2003", Hacettepe Üniversitesi, 2005.
 • Aydın, Gülay, "Orhan Türkdoğan'ın Devlet Anlayışı", Hacettepe Üniversitesi, 2008.
 • Erkenekli, Mehmet, "Türkiye'de Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Gruplarına Göre Temel Değerlerin Farklılaşması", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009.

Projelerde Yaptığı Görevler :

"Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gerçekleştirildiği Alanlarda Yaşanan Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Değişmeler", Proje Yöneticisi, Ekim 2008- Devam ediyor.

İdari Görevler :

 • Bölüm Başkanlığı, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Aralık 2003-Aralık 2009.
 • Fakülte Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Aralık 2003-Aralık 2009.
 • Yönetim Kurulu Üyeliği, Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, Temmuz 2007- Devam Ediyor.
 • Dekanlık, Kırgızistan/ Celalabad Kommersiyalık Enstitüsü Türk Dünyası İşletme Fakültesi'nin Kurucu Dekanlığı,  Ekim 1993-Ekim 1994.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

 • Sosyoloji Derneği.
 • Yaşlı Sorunları Araştırma Derneği.

Ödüller :

İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü, 1979.

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa,yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir)

               

Akademik Yıl

Dönem

Dersin Adı

Haftalık Saati

Öğrenci

Teorik

Uygulama

 

 

 

 

 

Bahar

SOS 316 Türk Sosyoloji Tar. I

3

0

3

SOS 604 Sosyoloji Semineri

0

2

6

SOS 666 Türk Sosyologları 

3

0

3

SOS 768 Türk Sosyologları

3

0

3

2009-2010

Güz

Sos 603 Sosyoloji Semineri    

0

2

9

SOS 665 Türk Sos. Akt. Prob. 

3

0

3

SOS 716 Türkiye'nin Sos. Yap.        

3

0

3

Bahar

SOS 324 Türk Sosyoloji Tarihi I

3

0

8

 

 

ESERLER

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

 • "Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Kadın", I. Türk Dünyası Kadınlar Kurultayı, (Haz: İlhan Gülsün), Ankara: Türk Yurdu Yayını, 2002, ss. 81-85.
 •  "State Control in Turkey", European Sociological Association Third Conference, August 27-30, 1997, University of Essex, p. 53.

C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 •  "Dönüşüm Projesi Kapsamındaki Hacılar Mahallesinde Yaşayanların Bu Projeye Bakışları", (Dr. Birsen Şahin ile birlikte), Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. 24, S.1, Haziran 2007, ss. 83-105.
 • "Kentsel Dönüşüm Projelerinin Gerçekleştirildiği Alanlarda Yaşayanların Bu Projeye Bakışları", (Dr. Birsen Şahin İle Birlikte), Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, C. 10, S, 2, Güz 2007, ss. 53-73.
 • "Gökalp- Fındıkoğlu Çizgisi Üzerine Notlar", Sosyoloji Konferansları-Otuzbirinci Kitap: Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'a Armağan, İstanbul: İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Yayını, 2005, ss. 1-11.
 • Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun Türkiye'de Kültürel Hayat İle İlgili Görüş ve Önerileri", Türk Yurdu, C. 22, S. 177, Mayıs 2002, ss. 16-21.
 • "Efser Fındıkoğlu'ndan Anılar", Türk Yurdu, C. 22, S. 177, Mayıs 2002, ss. 30-33.
 •  "Prens Sabahaddin'in Osmanlı Sosyal Yapısı Üzerine Görüş ve Önerileri", Türk Yurdu, Aralık 1999- Ocak 2000, C.19-20, S. 148-149, ss. 105-116.
 • "Kırsal Kesimde Yaşlıların Sosyal Etkileşimi", Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 3, S. 3, Kasım 1999, ss.1-22,
 • "Bozkır Türklerinde Sosyal Kontrol", Polis Bilimleri Dergisi, C. 1, S. 3, Nisan 1999, ss. 1-8, 19.
 • "Siyasetnamelerimizde Çizilen ‘Devlet Adamı' Portresinin Temel Özellikleri", Bilig, Kış 1999, S. 8, ss. 27-46.
 • Etatism in Turkey", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. XV, S. 2, Aralık 1998, ss. 49-57.
 • "Türk Devlet Anlayışının Atasözü ve Deyimlere Yansıması Üzerine Bazı Sosyolojik Görüşler", Türk Yurdu, C. XVIII, S. 135, 1998, ss. 17-22.

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 •   "Yaşlılıkta Sosyal Uyum", I. Ulusal Yaşlılık Konseyi Kongresi, 01.10.2007,  İstanbul: TÜRYAK ve Hacettepe Üniversitesi, ss. 57-65.
 • "Fındıkoğlu'nun Eğitim Üzerine Görüşleri ve Bugüne Yansımaları", Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Editörler: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2007.
 • "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu'nun Türk Düşünce Tarihindeki Yeri", Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayını, Aralık 2002, ss. 5-15.
 •  "Türkiye'de Uzmanlık Gerektiren Mesleklerde Kadın", 8 Mart 2000'de Türkiye'de Kadın Konulu Konferans Özel Sayısı, Ankara: Kadın Dernekleri Federasyonu Yayını, 2000/1, ss. 20-31.
 • "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu: Hayatı, Eserleri ve Türk Düşünce Tarihi İçindeki Yeri", Anma Toplantıları, Erzurum: Erzurum Kalkınma Vakfı Yayınları: 10, 2000, ss. 73-84.
 • "Kırgızistan'da Müslüman İmajı, Müslüman İmajı, Kutlu Doğum Haftası: 1995, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, 1996, ss. 170-180.
 • "Yaşlılıkta Sosyal Bütünleşme", Sosyal Devlet Yaklaşımında 2000'li Yıllara Doğru ‘Olgun Gençlik' Sempozyumu, 20 Mart 1995, Ankara, ss. 56-65.
 • "Türk Atasözleri ve Deyimlerinde Yansıyan Aile Modeli Üzerine Sosyolojik Görüşler", I.Ulusal Sosyoloji Kongresi: Dünyada ve Türkiye'de Güncel Sosyolojik Gelişmeler", Ankara: Sosyoloji Derneği Yayınları III, 1994, ss. 156-168,

F. Diğer yayınlar :

Kitaplar

 • Mehmet İzzet'in Sosyolojik Görüşleri, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 1998.
 • Kültür, Eğitim, Dil Üzerine Görüşleri İle Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını: 1290, 1991.

Yayına Hazırlanmış Kitaplar

 • Editör, Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2007.
 • Editör, Prof. Dr. Nihat Nirun'a Armağan, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını 2007.
 • Yayına Hazırlayan, Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, Ankara: Sosyoloji Derneği Yayını, Aralık 2002.

 Kitap Bölümleri

 • "Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu", Türkiye'de Sosyoloji (İsimler-Eserler) I, (Der: M. Çağatay Özdemir), Ankara: Siyasal Yayını, 2008, ss. 629-681.
 • "Sosyal Gruplar", Yönetim ve Organizasyon, (Ed: Salih Güney), Ankara: Nobel Yayını, 2001, ss. 549-580.
 • "Prof. Dr. Orhan Türkdoğan'ın Hayatı, Eserleri ve Türk Toplum Yapısı Üzerine Görüşleri", Türk Dünyası Tarih Dergisi, 263, Kasım 2008, ss. 26-29.
 •  "Önsöz", Türk Düşünce Geleneğinde Ziya Gökalp, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Editörler: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2007, ss. iii-iv.
 • Nihat Nirun İle Sosyoloji Üzerine Bir Görüşme", Prof. Dr. Nihat Nirun'a Armağan, (Editörler: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2007, ss. 21-29.
 • "Önsöz", Prof. Dr. Nihat Nirun'a Armağan, (Editörler: Nevin Güngör Ergan, Esra Burcu, Birsen Şahin, Müge Kamanlıoğlu), Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayını, 2007, ss. xiii-xiv.
 • "Önsöz", Doğumlarının 100. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu ve Hilmi Ziya Ülken, (Yay. Haz.: Nevin Güngör Ergan), Ankara:: Sosyoloji Derneği Yayını), 2002, ss. V-VI.
 •  "Prof. Dr. Nihat Nirun'un Aile Üzerine Görüş ve Önerileri", Türk Kültürü Araştırmaları- Prof. Dr. Nihat Nirun'a Armağan, C.XXXV, S. 1-2, 2001, ss. 67-89.
 •  "Ölümünün 24. Yılında Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu", Türk Dünyası Tarih Dergisi, S. 143, Kasım 1998, ss. 55-59.
 • "Celalabad Türk Dünyası İşletme Fakültesi", Türk Yurdu, C. XIV, S. 86, Ekim 1994, ss. 36-37.
 • "Fındıkoğlu Bibliyografyası'na İkinci Bir Ek", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 82, Şubat 1993, ss. 29-62.
 • "Sosyal Bilimlerde Bütüncü Yaklaşımın Önemi", Sosyal Siyaset, C. 1, S. 12, Aralık 1992, ss. 4-12.
 • "Büyük Adam Meselesine Sosyolojik Bir Yaklaşım", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 81, Aralık 1992, ss. 47-82.
 • "Ziya Gökalp ve Prens Sabahaddin'in Eğitim Konusundaki Görüşlerinin Karşılaştırılması", Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, C. VI, S, 1-2, Aralık 1989, ss. 39-48,
 • "Erzurumlu Ünlüler: Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu", Türk Kültürü, C. XXVII, S. 312, Nisan 1989, ss. 202-211,
Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Web Sorumlusu : Dr. Sevgi Çoban
scoban@hacettepe.edu.tr