[an error occurred while processing this directive]
Öğretim Üyeleri/Görevlileri

PROF. DR. MEHMET CİHAT ÖZÖNDER

Doğum Yılı:

1947 

Yazışma Adresi :

H.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü, Beytepe    06532   Ankara/Türkiye

Telefon :

312-297 67 71 

Faks :

312-297 67 71 

e-posta :

ozonder@hacettepe.edu.tr 


EĞİTİM BİLGİLERİ

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Derece

Mezuniyet Yılı

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ  

Doktora 

1979 

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ  

Yüksek Lisans 

1975 

Türkiye 

Hacettepe Üniversitesi  

EDEBİYAT FAKÜLTESİ 

SOSYOLOJİ  

Lisans 

1971 


AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Kurum/Kuruluş

Ülke

Şehir

Bölüm/Birim

Görev Türü

Görev Dönemi

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

SOSYOLOJİ  

Prof. Dr. 

1992-

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

EDEBİYAT  

Prof. Dr. 

1992-2006

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

SOSYOLOJİ  

Doç. Dr. 

1984-1992

Hankuk University of Foreign Studies 

Güney Kore 

 

Hankuk University of Foreign Studies 

Yrd. Doç. Dr. 

1981-1983

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

SOSYOLOJİ  

Yrd. Doç. Dr. 

1979-1981

Hacettepe Üniversitesi  

Türkiye 

Ankara 

SOSYOLOJİ  

Araştırma Görevlisi 

1971-1979

YAYINLARI

45. “Takdim: Ekonomik Krizin Sosyolojik Görünümü”, Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Bahar 2001, Ankara, s.1.

44. "Avrupa Birliği'nin 'Katılım Ortaklık Belgesi' ve Türk Sosyal Yapısına Etkileri", Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Güz 2000, Ankara, s. 3-8

43. "Takdim: Sosyal Değişme Açısından 2000 Yılı, Türkiye ve Kuşak Ülkeler", Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Güz 2000, Ankara, s. 1-2.

42. "Dünya'da ve Türkiye'de Irk ve Etniklik Kavramları", Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Bahar 2000, Ankara, s. 65-72.

41. "Takdim", Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt II, Sayı 1, Bahar 2000, Ankara, s. 1-2.

40. "Takdim", Kök Araştırmalar Dergisi, Osmanlı Özel Sayısı, Bahar 2000, Ankara, s. 1-3.,

39. "Takdim: Son Altı Ayın Türkiye ve Dünya Gündemi", Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt I, Sayı 2, Güz 1999, Ankara, s. 1-3.

38. "Takdim: Niçin Sosyal ve Stratejik Araştırmalar", Kök Araştırmalar Dergisi, Cilt I, Sayı 1, Bahar 1999, Ankara, s. 1-3.

37. "Socio-Cultural Aspect of Integration And Disintegration: Turkish Point of View", Problemes Migratoires En Region Mediterraneenne, (Ed. Reiner Biegel, Tunis, 1998, s. 195-204.

36. Türk Kültürel Varlığının Ayrılmaz Bir Parçası, Balkanlardaki Pomak Türkleri, Yeni Hakka Davet Dergisi (Yeni Düşünce Gazetesinden İktibas), sayı: l3-14, Yunanistan, Gümülcine Haziran-Temmuz 1991

35. Pomak Türkleri, Balkan Türkleri'nin Sesi (Batı Trakya'nın Sesi Dergisinden İktibas•), sayı 5, İstanbul, Mayıs 1991.

32. Kültür ve Medeniyet Hakkında, Bizim Ocak, sayı, 83, 85, 88, Ankara, Şubat-Nisan-Temmuz 1991. 34. Atatürk Düşüncelerinin Türkiye'nin Sosyal Yapısına Etkileri, Atatürk'ün 110. Doğum Yıldönümü Münasebetiyle Düzenlenen Seri Konferanslar, Makedonya Türk Demokratik Birliği, Yugoslavya, Makedonya, Üsküp-Kalkandelen-Gostivar, 24-26 Nisan 1991.

31. Yunan Eski Yunan: Oyun İçinde Oyun, Diyanet Aylık Dergisi, sayı: 2, Ankara, Şubat 1991.

30. Ermeni Propagandasının Altındaki Gerçekler, Yakın Tarihimizde Van Sempozyumu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Yayını 6, Van Yüksek Öğretim Kurumu Basımevi, Ankara,2-5 Nisan 1990.

28. Kore-Türk Kültür Benzerlikleri Çok Fazla (Korece: Hangug Toki Munawha Yusacoem Manda) Meil Sinmun,( Günlük Gazete) Kore, Seul, 31 Ocak 1990.

27. Milli İdeoloji Şart, Türkiye Gazetesi, İstanbul, 4 Ekim l989.

26. Türk Kültürel Varlığının -Ayrılmaz Bir Parçası; Balkanlardaki Pomak Türkleri (Batı Trakya'nın Sesi Dergisinden İsim Değişikliği ile İktibas Edilmiştir), Yeni Düşünce, sayı: 412-413- 414, 22-29 Eylül, 6 Ekim 1989.

25. Eğitimde Bilgisayar Destekli Audio-Visuel Teknoloji Uygulamaları, UNESCO-CODIESEE Toplantısı Sonuç Raporu (Fransızca) Budapeşte, Macaristan, 28 Ağustos- 2 Eylül 1989.

24. Türk Eğitim Sistemi ve Yenilikler, UNESCO-COIESEE Toplantısı, Frascati, Roma, İtalya, 5-9 Haziran 1989.

23. Yükseköğretim Gençliğinin Beklentileri ve Problemleri, Türk Toplumu ve Gençlik Sempozyumu, Devlet Bakanlığı ve Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 3-5 Nisan 1989.

22. Kitap Tanıtma: Yunan Oyunu; Türk-Yunan İlişkilerinin Gerçek Yüzü, Batı Trakya'nın Sesi, sayı:10-12, İstanbul, Mayıs-Ekim 1989.

21. Türk- Yunan İlişkileri ve Batı Trakya, Batı Trakya Gerçeği ve İnsan Hakları, Aydınlar Ocağı Konferans Salonu, İstanbul, 21 Ocak 1989.

20.CODIESEE Türkiye Koordinatörlüğü: 20-23 Haziran 1988 Tarihleri Arasında CODIESEE Bölge Koordinatörlüğü ve Macaristan Tarafından Yapılan VI. Güney ve Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Eğitimde Yenilikler Programı Danışma Toplantısı Raporu (Alparslan Bahçeci ile birlikte), Ankara, Temmuz 1988.

19. VIth. Consultative Meeting: CODİESEE-UNESCO; Turkey, Veszprem, Macaristan, 20-23 Haziran 1988.

18. Batı Trakya Türklerinin Sosyo-Kültürel Yapısı, Selçuk Üniversitesi, Türk -Yunan İlişkileri Sempozyumu, (Basılmamıştır), Konya, 4 Mayıs 1988

17. Göçmenlerin Köylere Yerleşmelerinde Karşılaşılan Problemler Selçuk Üniversitesi, Türkiye'de Köy Sorunları Sempozyumu, (Basılmamıştır), Konya, 25-26 Ocak 1988.

16. Balkanlarda Yok Edilmeye Çalışılan Bir Millet: Makedonlar, Batı Trakya'nın Sesi, sayı: 7-8, İstanbul, Aralık 1988

15. Pomak Türkleri, Batı Trakya'nın Sesi, sayı:4, İstanbul, Mayıs Haziran 1988.

14. Sosyal-Kültürel İlimlerde Saha Araştırmalarının Ehemmiyeti, Türk Kültürü Araştırmaları: Erol Güngör İçin, TKAE Yay. 79, seri: I. sayı A.ll, A.Ü. Basımevi, Ankara 1988

12. Türk Sosyo-Kültürel Bütünleşmesinde Mehmet Akifin Yeri, Fırat Üniversitesi, Çanakkale Zaferi ve Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu (Basılmamış Tebliğ) Elazığ, 18 Mart 1987 13. Simbiyotik Bir Cemaat: Andın Çevresi Abdalları, Türk Folkloru Araştırmaları 1988/l, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay: 90, Ankara 1988

11. Türk ve Kore Halk İnançları Arasındaki Benzerlikler, III. Milletlerarası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı MİFAD Yay. 8ó.cilt:N, Ankara 1987

10. Doç.Dr. Bahaddin Yediyıldız: Ordu Kazası Sosyal Tarihi (1455-1913), Türk Kültürü, TKAE Yay., sayı 279, Ankara,Temmuz 1986

9. A.B.D.'ndeki Türk Lobi Çalışmaları ve Diğer İmkânlar, Türk Kültürü, TKAE Yay. sayı:27l,Ankara, Kasım 1985

8. Kültür Bütünleşmesi ve Alt-Kültür Grupları Hakkında Düşünceler, Türk Kültürü Araştırmaları: Necati Akder Armağanı, T.K.A.E. Yay. Ankara 1984

7. Köy Kalkınmasının•Başarılı bir Uygulaması: Kore'de "Saemaul Undong" Yeni Cemaat Hareketi, H.Ü.Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cilt 2, sayı l, Ankara 1984.

6. Türkiye'deki Kazak Göçmenlerinin Dinî Yapıları ve Şamanlık Bakiyeleri, II. Milletler arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri Cilt IV, G.Ü.B.Y.Y.O. Basımevi, Ankara 1982

5. Yabancıların Türkçe Öğrenmelerini İstiyor muyuz? Yeni Çığ Dergisi, İstanbul, sayı: Ocak 1982

4. Çağdaş Uygarlık Düzeyi ve Atatürk I-II, Çığ Dergisi, sayı 1-2, Ankara,19 81

2. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Halk Oyunlan Topluluğu ve İlk Gösterisi Üzerine Düşünceler, Türk Kültürü, T.K.A.E, sayı 165, Temmuz 1976

Türk Folklor Uygulamaları ve Japon Örneği, Ankara Ticaret Odası Dergisi, sayı l, Ankara, Ocak 1976Diğer yayınlar

Prof.Dr.M.Cihat ÖZÖNDER, Yrd.Doç.Dr.Serdar SAĞLAM, Dr. Erdal AKSOY ve Diğerleri, İlköğretim Okullarında Şiddet ve Taciz: İlköğretim Okullarının 7. ve 8. Sınıflarında Okuyan Öğrencilerin “Okulda Şiddet” ve “Taciz”e İlişkin Kavramsallaştırmaları, Ankara: KÖKSAV Yayını, 2005.

Editör, M.Cihat ÖZÖNDER, Erdal AKSOY, Gökhan V. KÖKTÜRK, Son Konar-Göçerlerin (Sarıkeçili Yörüklerinin) Sosyo-Kültürel Yapısı, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları, 2005.

-Türk Sosyo-kültürel Yapısı İçinde Adetler, Örfler, Görenekler Gelenekler (Nihat Nirun ile birlikte) Milli Kültür Unsurlarımız Üzerinde Genel Görüşler, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, Sayı: 46,Ankara 1990.

-Karabağ Dosyası, (Prof.Dr.Dursun Yıldırım'ın önsözü ile) Türk Kültürünü Araştırma Ensttüsü Yay.ll B, Seri III, Sayı A.31 (2. baskı) Ankara,1991


Düzenleme Tarihi :28/12/2006

[an error occurred while processing this directive]